Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54466
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và ý nghĩa đối với việc giải quyết mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay
Authors: Lương, Thùy Liên
Trương, Văn Viên
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Issue Date: 2017
Publisher: H.:ĐH KHXV & NV
Citation: Trương, V. V. (2017). Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và ý nghĩa đối với việc giải quyết mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Thứ nhất, tác giả trình bày khái quát về những tiền đề hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc Thứ hai, tác giả phân tích một số nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc Thứ ba, tác giả chỉ ra ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc đối với việc giải quyết mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54466
Language: vi
Format Extent: 108 p.
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050004863.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.36 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.