Báo chí Công an Nhân dân với công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc giai đoạn hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54484Báo chí Công an Nhân dân với công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc giai đoạn hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54484