Hồi ký trong văn học Việt Nam giai đoạn từ 1975 đến nay nhìn từ đặc trưng thể loại.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54514Hồi ký trong văn học Việt Nam giai đoạn từ 1975 đến nay nhìn từ đặc trưng thể loại.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54514