Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55050
Title: Quản trị rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch III - Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Phạm, Thị Hồng Yến, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Loan
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 84 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55050
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005563.pdf
  • Description : 
  • Size : 936.01 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.