Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55050
Title: Quản trị rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch III - Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Phạm, Thị Hồng Yến
Nguyễn, Thị Loan
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Citation: Nguyễn, T. L. (2015). Quản trị rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch III - Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại sở giao dịch III - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Chương 4: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại sở giao dịch III - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55050
Language: vi
Format Extent: 84 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005563.pdf
  • Description : 
  • Size : 936.01 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.