Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56972
Title: Về khái niệm và đặc điểm của hình phạt bổ sung trong Luật hình sự
Authors: Trịnh, Quốc Toản
Keywords: Khái niệm;Đặc điểm;Hình phạt bổ sung;Luật hình sự
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Trịnh, Q. T. (2009). Về khái niệm và đặc điểm của hình phạt bổ sung trong Luật hình sự. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học, 25, 49-61.
Series/Report no.: Tạp chí Luật học
Abstract: Trong bài viết tác giả đã làm rõ nội hàm của khái niệm hình phạt bổ sung (HPBS) trên cơ sở nghiên cứu các học thuyết về hình phạt trên thế giới và lý luận về hình phạt của các học giả Việt Nam và đã đưa ra định nghĩa khoa học về HPBS. Trên cơ sở những đặc điểm chung về hình phạt, bài viết đã nêu và phân tích những đặc điểm riêng của HPBS trong mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng, đó là các đặc điểm: được Tòa án áp dụng kèm theo hình phạt chính (HPC); ít nghiêm khắc hơn HPC; có thể áp dụng một hoặc nhiều HPBS kèm theo HPC đối với mỗi tội phạm; không áp dụng với người chưa thành niên phạm tội.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56972
ISSN: 2588-1167
Language: vi
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1887-1-3668-1-10-20161103.pdf
  • Description : 
  • Size : 492.67 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.