Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57086
Title: Phương pháp luận phân cấp nguy cơ sự cố công trình hồ thủy lợi và áp dụng đối với khu vực tỉnh Nghệ An liên quan đến mưa lũ
Authors: Nguyễn, Văn Lợi
Keywords: Phương pháp luận;Nguy cơ sự cố;Tỷ số giữa dung tích;Tỷ số giữa diện tích;Tỷ số giữa lưu lượng
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Vol 32, No 3 (2016);
Abstract: Bài báo trình bày đề xuất phương pháp luận phân cấp nguy cơ sự cố liên quan tới mưa lũ của các hồ chứa vừa và nhỏ ở tỉnh Nghệ An. Tỷ số giữa dung tích hồ chứa (V) và diện tích lưu vực (Flv) (KV = V/Flv), tỷ số giữa diện tích hồ chứa mặt nước (S) và diện tích lưu vực (Flv) (KS = S/Flv) và tỷ số giữa lưu lượng lũ Q là tỷ số giữa lượng mưa 1h max tần suất P=1% và chiều rộng B của đập tràn (KQ = Q/B). Nguy cơ sự cố được chia thành 5 cấp độ: rất cao, cao, tương đối cao, trung bình và thấp, tương ứng KV là <0,2; 0.2¸0.4; 0.4¸0.6; 0.6¸0.8 và> 0.8; KS là <0,02; 0.02¸0.04; 0.04¸0.06; 0.06¸0.08 và> 0,08; và KQ là> 12; 12¸6; 6¸4; 4¸2 và <2. Các kết quả phân loại nguy cơ sự cố đã được so sánh với các hồ chứa trong thực tế đã xảy ra sự cố và nó đã cho thấy có sự tương quan chặt chẽ. Các kết quả phân loại đã cho thấy trong số 39 hồ chứa vừa có nguy cơ sự cố rất cao là 7 hồ chứa (18%); nguy cơ sự cố cao có 17 hồ chứa (44%) và nguy cơ sự cố tương đối là được 11 hồ chứa (28%); có 35 hồ chứa (90%) có nguy cơ sự cố là từ tương đối cao đến rất cao, và trong số 70 hồ chứa nhỏ có nguy cơ sự cố rất cao là 20 hồ (29%); nguy cơ sự cố cao là 23 hồ (33%) và nguy cơ sự cố tương đối cao là 18 hồ chứa (26%); có 61 hồ chứa (70%) có nguy cơ sự cố từ tương đối cao đến rất cao. Với tỷ lệ trung bình 85% nguy cơ sự cố từ tương đối cao đến rất cao, thì tương ứng có 532 hồ chứa sẽ có nguy cơ sự cố từ tương đối cao đến rất cao trong tổng số 626 hồ chứa nước tại tỉnh Nghệ An.
Description: tr. 35-48
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57086
ISSN: 2588-1094
Language: other
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Phương pháp luận phân cấp nguy cơ sự cố công trình hồ thủy lợi và áp dụng đối với khu vực tỉnh Nghệ An liên quan đến mưa lũ.pdf
  • Description : 
  • Size : 338.56 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.