Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57127
Title: Vai trò của người sử dụng lao động trong việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đại học
Authors: Lê, Chi Lan
Keywords: Chương trình đào tạo;Người sử dụng lao động;Sinh viên tốt nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 32, Số 3;
Abstract: Giáo dục đại học đóng vai trò cung cấp những kiến thức và kĩ năng cho sinh viên tốt nghiệp tham gia vào thị trường lao động. Các trường đại học phải đối mặt với vấn đề làm thế nào để cung cấp các kĩ năng phù hợp để sinh viên tốt nghiệp có thể giải quyết tốt các yêu cầu của người sử dụng lao động (NSDLĐ). Trong những năm qua, các trường đại học đã có những thay đổi chương trình đào tạo (CTĐT), qua nghiên cứu cho thấy, yêu cầu của NSDLĐ có ảnh hưởng mạnh đến việc thay đổi cấu trúc và nội dung CTĐT. Việc thay đổi CTĐTnhằm mục tiêu đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động nói chung và yêu cầu của NSDLĐ nói riêng. Vì vậy, NSDLĐ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển CTĐT nhằm hướng đến mục tiêu đào tạo theo nhu cầu xã hội
Description: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dục ; Tập 32, Số 3 (2016) ; tr. 50-60
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57127
Appears in Collections:Education Research

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3598-1-6466-1-10-20170103.pdf
  • Description : 
  • Size : 347.7 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.