Vai trò của người sử dụng lao động trong việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đại học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57127Vai trò của người sử dụng lao động trong việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đại học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57127