Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự góp phần bảo vệ quyền lợi con người trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57228Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự góp phần bảo vệ quyền lợi con người trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57228