Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57299
Title: Về hạn chế chuyển nhượng cổ phần trong pháp luật Nhật Bản và so sánh với pháp luật Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương
Keywords: Chuyển nhượng cổ phần;Pháp luật Nhật Bản;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 22;Số 1
Abstract: Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.
Description: tr. 34-42
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57299
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2701-1-6609-1-10-20170110.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.