Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57491
Title: Some issues concerning the protection of trade secret and the completion of trade secret protection legislation in Vietnam
Authors: Nguyen, Thi Que Anh
Keywords: issues concerning;protection of trade secret;completion;protection legislation in Vietnam
Issue Date: 2004
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 20;Số 1E
Abstract: Bài viết trình bày những nghiên cứu về một số vấn đề lí thuyết bảo hộ bí mật kinh doanh và việc thực hiện Pháp luật bảo hộ bí mật kinh doanh của Việt Nam. Dựa trên những phân tích khoa học, tác giả sơ lược hệ thông Pháp luật bảo hộ bí mật kinh doanh trên thế giới, nêu lên những đặc điểm của bí mật kinh doanh và những tiêu chuẩn bảo hộ bí mật kinh doanh với tư cách là đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ và đồng thời nêu ra giải pháp cho việc thực hiện Pháp luật và nâng cao hiệu quả cua bảo hộ bí mật kinh doanh ở Việt Nam.
Description: tr. 35-44
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57491
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2908-1-5260-1-10-20161128.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.65 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.