Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57674
Title: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường THPT huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60 14 01 14
Authors: Phạm, Bá Vũ
Keywords: Quản lý;Trung học phổ thông;Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Issue Date: 2016
Publisher: H. Trường Đại học Giáo dục
Description: 106 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57674
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002616.pdf
  • Description : 
  • Size : 707.85 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.