Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58076
Title: Bát nhã ba la mật đa cốt tủy- là sự thực hành sáu ba la mật
Authors: Trịnh Văn Hiến
Keywords: Bát nhã ba la mật đa;Phật giáo
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số 5-6/2000 ;6tr. ; TNS11030
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58076
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS11030.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.