Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59193
Title: Vận dụng kĩ thuật đánh giá lớp học nhằm nâng cao hứng thú và kết quả học tập chương Động lực học chất điểm – Vật lí 10 Trung học phổ thông. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí: 60140111
Other Titles: Applying classroom assessment techniques to enhance excitement and learning outcomes of Point Dynamics program - Physics 10 Middle School
Authors: Trần, Thị Thu Hà
Keywords: Động lực học chất điểm;Vật lí;Dạy và học
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Trường Đại học Giáo dục
Description: 102 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59193
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002795.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.