Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59219
Title: Quản lý hoạt động giáo kỹ năng sống cho học sinh THPT ở trường PTDT Nội trú THCS&THPT Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Authors: Phạm Văn Mạnh
Keywords: Quản lý giáo dục;Kỹ năng sống;Trường PTDT Nội trú THCS&THPT Tiên Yên;Quảng Ninh
Issue Date: 2017
Publisher: ĐHGD
Abstract: Thông qua nghiên cứu đề tài “Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT ở trường PTDT Nội trú THCS&THPT Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh” chúng tôi thu được những kết quả như sau: - Về mặt nhận thức: Đa phần các đối tượng là CB, GV và CMHS nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của HĐGD KNS, tuy nhiên nhận thức của một số GV, HS còn phiến diện. - Hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT ở trường PTDT Nội trú THCS&THPT Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh được chú trọng ở mục tiêu GD, một phần đánh giá đúng và thực hiện các hoạt động GD KNS ở mức độ thường xuyên về các nội dung cũng như hình thức GD. Mặc dù vậy, nội dung GD còn chưa bao quát đủ, trong giai đoạn hiện nay hình thành cho HS được những ký năng sống cơ bản thích ứng với sự thay đổi, rủi ro. Hình thức GD chủ yếu thông qua môn học trên lớp, trong giờ chào cờ, sinh hoạt lớp, trong đó các hình thức hấp dẫn, phát huy tính chủ động của HS như các hoạt động NGLL, trải nghiệm, chưa được sử dụng thường xuyên. Từ trên thực trạng đó, cho thấy kết quả HDGD KNS cho HS THPT ở trường PTDT Nội trú THCS&THPT Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh mới dừng lại ở ý thức, thái độ đơn thuần, chưa chuyển biến từ ý thức thành hành động. - Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT ở trường PTDT Nội trú THCS&THPT Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh được đánh giá trên các yếu tố cốt lõi về QL mục tiêu, hình thức cũng như phương pháp, có kiểm tra, đánh giá. Công tác quản lý nội dung giáo dục mới chỉ thực hiện một số nội dung nhất định, thiếu đa dạng, chưa huy động nhiều nguồn lực thực hiện cho hoạt động, còn bị động trong việc xử lý tình huống xảy ra trong quá trình thực hiện hoạt động GD KNS. Quản lý phương pháp và hình thức giáo dục KNS cho học sinh tại trường cho thấy, mới chỉ đạo thực hiện trên lớp, giờ học, những hoạt động học có tính chất bề nổi được thực hiện ở mức độ thường xuyên. Tuy nhiên, đối với những hoạt động đi vào chiều sâu, yêu cầu cao hơn ở sự chuẩn bị về nội dung và hình thức thể hiện, cũng như lực lượng phối hợp ít được thực hiện thường xuyên. Việc đánh giá công tác quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá giáo dục KNS còn hạn chế về hình thức kiểm tra, đánh giá còn nghèo nàn, kết quả kiểm tra, đánh giá chưa được CBQL, GV đưa ra trao đổi, nhận xét để rút kinh nghiệm và chưa xây dựng được chính sách khích lệ, động viên cho GV tích cực tham gia hoặc có sáng kiến kinh nghiệm về HĐGD KNS hiện nay. - Từ trên cơ sở lý luận và hạn chế thực trạng, đề tài đề xuất 6 giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng quản lý HĐGD KNS cho học sinh THPT ở trường PTDT Nội trú THCS&THPT Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Description: 119tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59219
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002929.pdf
  • Description : 
  • Size : 971.42 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.