Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60079
Title: Xây dựng website học trực tuyến để tổ chức học tập theo mô hình học tập đảo ngược Chương II - Cấu trúc của tế bào, Sinh học 10 trung học phổ thông. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Bộ môn Sinh học): 60140111
Other Titles: Building online website to organize activities of Flipped Learning model _Chapter II - The structure of the cells, Biology grade 10 in High School
Authors: Vương, Thị Thu Trà
Keywords: Sinh học -- Dạy và học; Trường phổ thông trung học -- Việt Nam; Giáo dục trung học -- Chương trình hoạt động; Internet trong giáo dục
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Trường Đại học Giáo dục
Description: 106 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60079
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002811.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.