Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60096
Title: Doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam: Luận án TS.: Kinh tế chính trị 62 31 01 01
Authors: Phạm, Văn Kim
Keywords: Kinh tế chính trị;Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: - Về lý luận: Hệ thống hóa và góp phần làm rõ hơn những vấn đề lý luận cơ bản về vai trò của DNNVV đối với phát triển CNPT, trong đó đã làm rõ về lý luận vai trò đích thực của DNNVV đối với phát triển CNPT, các điều kiện thực hiện vai trò của DNNVV đối với phát triển CNPT. - Về thực tiễn: Thông qua hệ thống tài liệu thứ cấp của các Bộ liên quan, ngành và số liệu điều tra, khảo sát,luận án phân tích đánh giá thực trạng đảm bảo vai trò của DNNVV đối với phát triển CNPT ở Việt Nam trên cơ sở đó đề xuất quan điểm, giải pháp khả thi nhằm phát huy vai trò của DNNVV đối với phát triển CNPT ở Việt Nam.
Description: 211 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60096
Appears in Collections:UEB - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008549.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.63 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.