Doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam: Luận án TS.: Kinh tế chính trị 62 31 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60096Doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam: Luận án TS.: Kinh tế chính trị 62 31 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60096