Định nghĩa trong từ điển giải thích dành cho học sinh tiểu học: Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60254Định nghĩa trong từ điển giải thích dành cho học sinh tiểu học: Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60254