Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60897
Title: Solutions for improving the financial leasing asset management in Vinashin finance leasing company = Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản cho thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính công nghiệp tàu thủy. Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01
Authors: Lê, Quang Thiệp
Keywords: Tài sản;Cho thuê tài chính
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: - Khái quát và hệ thống hóa lý thuyết cơ bản về hoạt động cho thuê tài chính, quản lý tài sản trong hoạt động cho thuê tài chính. - Đưa ra được các chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý tài sản nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động cho thuê tài chính. - Luận văn đã chỉ ra những tồn tại trong công tác quản lý tài sản tại Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính công nghiệp tàu thủy và nguyên nhân của những tồn tại đó.
Description: 74 p.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60897
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00051000234.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.