Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60963
Title: Tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo qua phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam đầu thế kỷ XX : Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03
Authors: Lê, Thùy Dương
Keywords: Tư tưởng nhập thế;Thiền định Phật giáo
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: - Luận án phân tích mối quan hệ giữa tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo nói chung và Thiền Phật giáo Việt Nam nói riêng với phong trào Chấn hưng Phật giáo, từ đó, làm rõ một số đặc trưng của tư tưởng nhập thế Thiền Phật giáo Việt Nam. - Luận án phân tích nguyên nhân, diễn biến của phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam đầu thế kỷ XX và làm rõ một số nội dung, đặc điểm của tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo Việt Nam qua phong trào này. - Luận án làm rõ những giá trị và hạn chế của tư tưởng nhập thế Thiền Phật giáo Việt Nam từ phong trào Chấn hưng Phật giáo Bắc Kỳ đầu thế kỷ XX đối với đương thời từ đó rút ra những bài học lịch sử đối với hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay. - Những kết quả đạt được trong luận án được xem là những cái mới khi chúng được phân tích, làm rõ tính linh hoạt của thiền trong đời sống thực tiễn của Phật giáo dẫn đến tính tất yếu của nhập thế.
Description: 157 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60963
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050005062.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.57 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.