Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60991
Title: Power distance in the correspondence between lecturers and students in Australia and Vietnam = khoảng cách quyền lực trong trao đổi thư từ giữa giảng viên và sinh viên tại Úc và Việt Nam. M.A. Thesis Linguistics: 60220201
Authors: Nguyễn, Thành Trung
Keywords: Tiếng Anh;Cách viết
Issue Date: 2017
Publisher: H.: University of Languages and International Studies
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện để so sánh, đối chiếu biểu hiện của khoảng cách quyền lực trong trao đổi email giữa giảng viên và sinh viên tại Úc và Việt Nam. Trong đó Việt Nam là nước có chỉ số khoảng cách quyền lực cao còn Úc là nước có chỉ số khoảng cách quyền lực thấp. Kết quả của nghiên cứu chỉ ra như sau: Về mặt đặc điểm mở đầu thư và kết thư, sinh viên Việt Nam có xu hướng sử dụng các cấu trúc trang trọng nhiều hơn các cấu trúc thân mật, giảng viên Việt Nam chủ yếu sử dụng các cấu trúc thân mật, cả giảng viên và sinh viên Úc đều chuộng sử dụng cấu trúc thân mật hơn cấu trúc trang trọng. Về mặt chiến lược lịch sự, cả giảng viên Việt Nam và giảng viên Úc đều có xu hướng đưa ra các yêu cầu trực tiếp nhiều hơn các yêu cầu gián tiếp. Tuy nhiên, giảng viên Việt Nam chủ yếu đưa ra các câu mệnh lệnh không có từ please, trong khi đó toàn bộ các mệnh lệnh của giảng viên Úc đều có từ please. Tương tự như vậy, phần lớn các mệnh lệnh trong thư của sinh viên Việt Nam và sinh viên Úc đều sử dụng từ please. Bên cạnh đó, sinh viên Việt Nam thường sử dụng các từ trang trọng để gọi giảng viên còn sinh viên Úc thường gọi trực tiếp tên của giảng viên trong trao đổi email.
Description: 71 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60991
Appears in Collections:ULIS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 04051001451.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.16 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.