Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61072
Title: Hướng tiếp cận dựa trên học máy cho bài toán trích xuất thông tin quan điểm: Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01
Authors: Phạm, Hùng
Keywords: Mạng thần kinh;Trí tuệ nhân tạo
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Công Nghệ
Abstract: Luận văn trình bày về các phương pháp học máy sử dụng trong xử lý ngôn ngữ trong đó mô tả chi tiết về mạng neural hồi quy Recurrent Neural Network và cải tiến của nó LSTM Long Short Term Memory. Luận văn sử dụng mô hình LSTM trong bài toán phân loại phản hồi và so sánh với các phương pháp học máy khác như SVM, ANN.
Description: 52 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61072
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008757.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.