Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61101
Title: Nghiên cứu biến tính bùn đỏ Tân Rai làm vật liệu xử lý một số kim loại nặng và anion độc hại trong môi trường nước : Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401
Authors: Phạm, Thị Mai Hương
Keywords: Ô nhiễm;Khía cạnh môi trường
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: - Đã nghiên cứu xử lý bùn đỏ Tây Nguyên làm vật liệu hấp phụ với phương pháp trung hòa bằng axit (RMA) và rửa nước đến pH 7 (RMW) sau đó biến tính nhiệt. Qua các kết quả khảo sát hấp phụ của vật liệu biến tính với các ion As(V), Pb(II), NH4+, NO2- đã làm sáng tỏ sự chuyển pha, thay đổi thành phần và cơ chế hấp phụ. Các thành phần oxit/hidroxit kim loại trong bùn đỏ đã biến tính có ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ của các ion trong môi trường nước. - Nghiên cứu khả năng hấp phụ của các dạng oxit/hidroxit sắt được tách từ bùn đỏ bằng cách sử dụng kiềm để loại bỏ nhôm và các oxit kim loại tan trong kiềm (vật liệu RM-Fe). Vật liệu sau khi tách bỏ nhôm dư được xử lý nhiệt để nghiên cứu sự chuyển dạng của các oxit/hidroxit sắt. Kết quả khảo sát hấp phụ với các loại vật liệu tách bỏ nhôm dư (RM-Fe) cho thấy nó có khả năng hấp phụ cao với các ion khảo sát As(V), Pb(II), NH4+, NO2- đặc biệt đối với As(V), đó là đặc trưng của các vật liệu hấp phụ chứa oxit/hidroxit sắt.
Description: 138 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61101
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003610.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.64 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.