Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61310
Title: Vai trò của tòa án trong giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại qua thực tiễn Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Trịnh, Thị Dung
Keywords: Tòa án thương mại;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Luận văn làm sáng tỏ cơ sở lý luận về vai trò của Tòa án trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại, đặc biệt làm sáng tỏ những ưu việt của Tòa án so với các phương thức giải quyết tranh chấp khác và rút ra kết luận : Tòa án luôn có vai trò rất lớn trong việc đảm bảo môi trường kinh doanh, môi trường cạnh tranh cho các chủ thể nền kinh tế.
Description: 126 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61310
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008875.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.99 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.