Giải pháp khắc phục thực trạng án tồn đọng trong thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An: Luận văn ThS. Luật: 603801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61313Giải pháp khắc phục thực trạng án tồn đọng trong thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An: Luận văn ThS. Luật: 603801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61313