Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62038
Title: Tạo động lực cho người lao động tại Công ty Mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401
Authors: Nguyễn Hồng Hải
Keywords: Người lao động;Quản trị doanh nghiệp;Quản lý nhân sự
Issue Date: 2017
Publisher: H.: ĐHKT
Abstract: (i) Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp; (ii) Lựa chọn phương pháp nghiên cứu (iii) Đánh giá thực trạng tạo động lực cho người lao động tại Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, đánh giá ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân (iv) Nghiên cứu, tìm hiểu định hướng phát triển kinh doanh để bổ sung các cơ sở, đề xuất quan điểm và giải pháp đẩy mạnh tạo động lực cho người lao động tại Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
Description: 121 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62038
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008940.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.