Đảm bảo và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học từ xa ở Việt Nam: Cơ sở lý luận và hướng triển khai

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64455Đảm bảo và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học từ xa ở Việt Nam: Cơ sở lý luận và hướng triển khai

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64455