Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/943
Title: Ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng và sinh tổng hợp Poly (3-Hydroxybutyrate) của chủng vi khuẩn Yangia sp. NĐ199
Authors: Doan Van, Thuoc
Luu Thi, Hoi
Keywords: polyhydroxyalkanoate;poly(hydroxybutyrate);polymer;vi khuẩn ưa mặn;Yangia sp. NĐ199
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 31, Số2 (2015) 67-74;
Abstract: Trong nghiên cứu này sự ảnh hưởng của các yếu tố dinh dưỡng nhưKH2PO4, MgSO4 và cao nấm men đến sự sinh trưởng và sinh tổng hợp poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) của chủng vi khuẩn Yangiasp. NĐ199 đã được lần lượt nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng nồng độ 0.85 g/l MgSO4, 0.55 g/l KH2PO4, và 1.5 g/l cao nấm men là điều kiện dinh dưỡng phù hợp cho sự sinh trưởng và sinh tổng hợp PHB của chủng vi khuẩn Yangia sp. NĐ199. Ở điều kiện này khối lượng tế bào khô khoảng 5 g/l với hàm lượng PHB khoảng 77.5% đã đạt được sau 48 h nuôi cấy trên môi trường MT2. Ảnh chụp tế bào sau 48 h nuôi cấy bằng kính hiển vi điện tử truyền qua cho thấy các hạt PHB to đồng nhất, khoảng 1-2 hạt trong mỗi tế bào và chiếm gần hết khoang tế bào. Với khả năng sinh trưởng mạnh và sinh tổng hợp nhiều PHB chủng vi khuẩn Yangia sp. NĐ199 có nhiều tiềm năng để phát triển sản xuất trên quy mô công nghiệp.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/943
ISSN: 0866 - 86 12
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Vol 31, No 2 67-74.pdf
  • Description : 
  • Size : 480.28 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.