Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/963
Title: Nghiên cứu, đánh giá hệ thống sử dụng đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp bền vững (nghiên cứu điểm: xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội)
Authors: Trần, Văn Tuấn
Nguyễn, Cao Huần
Đỗ, Thị Tài Thi
Nguyễn, Thị Chinh
Thái, Thị Như Quỳnh
Keywords: Hệ thống sử dụng đất;đất nông nghiệp;hiệu quả;bền vững
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Trần, Văn Tuấn. et al. (2015). Nghiên cứu, đánh giá hệ thống sử dụng đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp bền vững (nghiên cứu điểm: xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội). Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các khoa học Trái đất và môi trường. Tập 31, Số 1, tr. 24-35
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các khoa học Trái đất và môi trường
Abstract: Xã Đại Thành, huyện Quốc Oai có diện tích đất nông nghiệp tương đối lớn 144,21 ha chiếm 49,07% tổng diện tích đất tự nhiên và sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng 51,6% cơ cấu kinh tế của xã. Bài báo trình bày kết quả xác định hệ thống sử dụng đất (LUS) của xã Đại Thành, huyện Quốc Oai gồm 7 hệ thống sử dụng đất dựa trên cơ sở phân tích 2 đơn vị đất đai và 03 loại hình sử dụng đất chính trên địa bàn. Kết quả đánh giá các hệ thống sử dụng đất theo các tiêu chí về tính thích nghi sinh thái, hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường cho phép xác định các lợi thế và hạn chế trong phát triển các loại hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn gồm: chuyên lúa nước, chuyên màu và cây ăn quả lâu năm. Hệ thống sử dụng đất trồng cây ăn quả lâu năm (nhãn) được ưu tiên phát triển trong quy hoạch sử dụng đất của xã đến 2020 do có diện tích thích nghi khá lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất (168,4 triệu đồng/ha/năm) và cho hiệu quả cao về xã hội và môi trường. Quy trình đánh giá hệ thống sử dụng đất có thể áp dụng cho các xã khác có quỹ đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/963
ISSN: 0866-8612
Language: vi
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3.pdf
  • Description : 
  • Size : 363.18 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.