Browsing by Author Đào, Đức Thuận

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • 02050005500.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Thị Thúy Ngọc;  Advisor: Đào, Đức Thuận (2018)

 • Luận văn gồm 3 chương với các nội dung cơ bản sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về Văn phòng, hoạt động tham mưu về công tác văn thư - lưu trữ Nội dung chương I, tác giả trình bày và làm rõ các khái niệm được sử dụng trong Luận văn như: khái niệm “văn phòng”, “hoạt động tham mưu”, “công tác văn thư - lưu trữ”. Đồng thời, trình bày nội dung tham mưu công tác văn thư - lưu trữ. Chương 2: Thực trạng tham mưu của Văn phòng Bộ về công tác văn thư - lưu trữ tại cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT Ở chương này, tác giả đi sâutrình bày thực trạng hoạt động tham mưu của Văn phòng Bộ về công tác văn thư - lưu trữ tại cơ quan Bộ như: thực trạng tham mưu Quản lý Nhà nước, quản lý về nghiệp vụ, thực h...

 • 02050005395.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phatxay, Sorphabmixay;  Advisor: Đào, Đức Thuận (2018)

 • Qua nghiên cứu đề tài đề tài “ Khảo sát, đánh giá hoạt động quan lý về công tác lưu trữ ở Bộ Công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”, luận văn đã tổng hợp một số vẫn đề: 1. Hoạt động quản lý đã có từ xa xưa khi con người biết lao động theo từng nhóm đòi hỏi có sự tổ chức, điều khiển và phối hợp hoạt động. Trong những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, công tác lưu trữ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Đối với bất kỳ ngành, lĩnh vực nào, nếu được tổ chức quản lý một cách hợp lý, khoa học sẽ tạo điều kiện cho ngành, lĩnh vực đó phát triển. Ngành lưu trữ cũng không nằm ngoài quy luật chung đó. Tài liệu hình thành trong hoạt động của B...

 • 02050006112.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng;  Advisor: Đào, Đức Thuận (2019)

 • Khái quát lại những vấn đề về lý luận cơ bản văn hóa công sở (VHCS) nhằm nắm vững các nội dung cần thiết. Khảo sát, nghiên cứu, nhận xét, đánh giá VHCS của cơ quan TW Đoàn, từ đó tiến hành xây dựng “Quy chế văn hoá công sở”. Đề xuất một số một số giải pháp nâng cao chất lượng VHCS cho cơ quan TW Đoàn

 • 02050005100.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Mai;  Advisor: Đào, Đức Thuận (2017)

 • Luận văn gồm 3 chương với các nội dung cơ bản sau: Chương 1. Tổng quan về lý luận xác định giá trị tài liệu ở Việt Nam Nội dung Chương 1 chủ yếu đề cập đến kết quả nghiên cứu về xác định giá trị tại Việt Nam được trình bày trên các phương diện: số lượng, loại hình, tác giả, phương pháp nghiên cứu, nguồn tài liệu tham khảo mà các công trình đã sử dụng, đặc biệt là kết quả về nội dung. Chương 2. Thực tế vận dụng lý luận xác định giá trị tài liệu tại các lưu trữ cấp tỉnh Chương này trình bày thực trạng vận dụng lý luận XĐGTTL trên các mặt: ban hành văn bản quy định, các công cụ hướng dẫn XĐGTTL và trong thực tế tổ chức XĐGTTL ở các cơ quan, tổ chức, lưu trữ cấp tỉnh. Qua đó, đánh...

 • KY_00188.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đào, Đức Thuận (2007)

 • Thực tập thực tế có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình đào tạo của bất cứ một chương trình đào tạo cử nhân nào của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Với đặc thù là đơn vị đào tạo một chuyên ngành vừa có tính khoa học vừa có tính nghiệp vụ cao, trong nhiều năm qua, Khoa Lưu trữ và Quản trị văn phòng đã rất quan tâm tới hoạt động đào tạo này trong quá trình tổ chức đào tạo của mình

 • 02050006229.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dư, Thị Vụ;  Advisor: Đào, Đức Thuận (2020)

 • Tìm hiểu cơ sở lý luận và các quy định của Nhà nước hiện nay về quản lý dịch vụ lưu trữ và vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực lưu trữ trong việc hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trữ và sử dụng dịch vụ lưu trữ. Tìm hiểu về thực trạng tổ chức quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ của các đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trữ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý quản lý nhà nước và tìm hiểu kinh nghiệm thực tiễn quản lý hoạt động kinh doanh của một số ngành, lĩnh vực nhằm quản lý hoạt động dịch vụ về lưu trữ trê địa bàn thành ...

 • 02050006137.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Minh Huệ;  Advisor: Đào, Đức Thuận (2019)

 • Khảo sát về hoạt động của Bệnh viện K (lịch sử hình thành, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức). Khảo sát, thống kê thành phần, khối lượng, nội dung tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động của Bệnh viện K. Phân tích mục đích, ý nghĩa của việc quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ, sự cần thiết phải tổ chức quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động của Bệnh viện K. Đánh giá ưu điểm, hạn chế của công tác tổ chức quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại Bệnh viện K. Đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tổ chức quản lý hồ sơ, tài liệu tại Bệnh viện K

 • 02050006099.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hằng Nhung;  Advisor: Đào, Đức Thuận (2019)

 • Mục tiêu của luận văn là nhằm khảo sát và đánh gia thực trạng công tác tổ chức quản lý tài liệu chuyên môn ở Đại học Quốc gia Hà Nội. Đề xuất các giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý tài liệu chuyên môn nhằm bảo quản và góp phần phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển nền giáo dục đại học Việt Nam hiện nay

 • KY_02672.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đào, Đức Thuận (2005)

 • Trong số các năng lực cần thiết của nhà quản trị văn phòng, năng lực giao tiếp là một trong những yêu cầu quan trọng, góp phần đáng kể vào việc quyết định mức độ thành công của nhiệm vụ quản lý

 • 02050004182.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hoài Giang;  Advisor: Đào, Đức Thuận (2015)

 • Khái quát được thực trạng công tác nộp lưu tài liệu vào lưu trữ Đai học Thái Nguyên. Đề xuất danh mục nguồn và thành phần tài liệu nộp lưu vào lưu trữ Đại học Thái Nguyên. Phân tích cơ sởlý luận và thực tiễn để xác định nguồn và thành phần tài liệu nộp lưu vào lưu trữ Đại học Thái Nguyên. Nêu và đánh giá thực trạng công tác nộp lưu tài liệu vào lưu trữ của Đại học Thái Nguyên. Nghiên cứu xây dựng danh mục nguồn và thành pần tài liệu cần giao nộp vào lưu trữ Đại học Thái Nguyên.

 • 02050005379.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Huyền;  Advisor: Đào, Đức Thuận (2018)

 • Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung luận văn gồm 3 phần: Chương 1. Tổng quan tài liệu hình thành trong hoạt động của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. Nội dung của chương 1 chủ yếu là nêu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình; thống kê các tài liệu hình thành trong hoạt động của Bệnh viện, ý nghĩa của các tài liệu đó đối với hoạt động của Bệnh viện, từ đó phân tích đặc điểm, quá trình hình thành và phương thức lưu trữ một loại hình tài liệu chuyên môn đặc thù của Bệnh viện đó là hồ sơ bệnh án. Đây sẽ là tiền đề để tác giả đưa ra các cơ sở của việc định thời hạn bảo quản hồ sơ bệnh án ở chương 2. Chương 2. Cơ sở xác định thời hạn b...

 • 02050006132.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thúy Quỳnh;  Advisor: Đào, Đức Thuận (2019)

 • Hệ thống hóa một số nghiên cứu lý luận và thực tiễn công tác thu thập, bổ sung tài liệu. Nghiên cứu, vận dụng các nguyên tắc, phương pháp tiêu chuẩn xác định nội dung, thành phần hồ sơ lưu trữ của các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử thành phố hà nội từ đó rút ra những ưu điểm có thể kế thừa. Trình bày những quy định của nhà nước về công tác lưu trữ đặc biệt là những quy định về trách nhiệm của các lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác thu thập, bổ sung tài liệu vào Trung tâm lưu trữ lịch sử thành phố. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp xây dựng và biện pháp sử dụng Danh mục thành phần hồ sơ của các cơ quan cấp ở cần giao nộp vào l...

Browsing by Author Đào, Đức Thuận

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • 02050005500.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Thị Thúy Ngọc;  Advisor: Đào, Đức Thuận (2018)

 • Luận văn gồm 3 chương với các nội dung cơ bản sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về Văn phòng, hoạt động tham mưu về công tác văn thư - lưu trữ Nội dung chương I, tác giả trình bày và làm rõ các khái niệm được sử dụng trong Luận văn như: khái niệm “văn phòng”, “hoạt động tham mưu”, “công tác văn thư - lưu trữ”. Đồng thời, trình bày nội dung tham mưu công tác văn thư - lưu trữ. Chương 2: Thực trạng tham mưu của Văn phòng Bộ về công tác văn thư - lưu trữ tại cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT Ở chương này, tác giả đi sâutrình bày thực trạng hoạt động tham mưu của Văn phòng Bộ về công tác văn thư - lưu trữ tại cơ quan Bộ như: thực trạng tham mưu Quản lý Nhà nước, quản lý về nghiệp vụ, thực h...

 • 02050005395.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phatxay, Sorphabmixay;  Advisor: Đào, Đức Thuận (2018)

 • Qua nghiên cứu đề tài đề tài “ Khảo sát, đánh giá hoạt động quan lý về công tác lưu trữ ở Bộ Công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”, luận văn đã tổng hợp một số vẫn đề: 1. Hoạt động quản lý đã có từ xa xưa khi con người biết lao động theo từng nhóm đòi hỏi có sự tổ chức, điều khiển và phối hợp hoạt động. Trong những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, công tác lưu trữ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Đối với bất kỳ ngành, lĩnh vực nào, nếu được tổ chức quản lý một cách hợp lý, khoa học sẽ tạo điều kiện cho ngành, lĩnh vực đó phát triển. Ngành lưu trữ cũng không nằm ngoài quy luật chung đó. Tài liệu hình thành trong hoạt động của B...

 • 02050006112.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng;  Advisor: Đào, Đức Thuận (2019)

 • Khái quát lại những vấn đề về lý luận cơ bản văn hóa công sở (VHCS) nhằm nắm vững các nội dung cần thiết. Khảo sát, nghiên cứu, nhận xét, đánh giá VHCS của cơ quan TW Đoàn, từ đó tiến hành xây dựng “Quy chế văn hoá công sở”. Đề xuất một số một số giải pháp nâng cao chất lượng VHCS cho cơ quan TW Đoàn

 • 02050005100.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Mai;  Advisor: Đào, Đức Thuận (2017)

 • Luận văn gồm 3 chương với các nội dung cơ bản sau: Chương 1. Tổng quan về lý luận xác định giá trị tài liệu ở Việt Nam Nội dung Chương 1 chủ yếu đề cập đến kết quả nghiên cứu về xác định giá trị tại Việt Nam được trình bày trên các phương diện: số lượng, loại hình, tác giả, phương pháp nghiên cứu, nguồn tài liệu tham khảo mà các công trình đã sử dụng, đặc biệt là kết quả về nội dung. Chương 2. Thực tế vận dụng lý luận xác định giá trị tài liệu tại các lưu trữ cấp tỉnh Chương này trình bày thực trạng vận dụng lý luận XĐGTTL trên các mặt: ban hành văn bản quy định, các công cụ hướng dẫn XĐGTTL và trong thực tế tổ chức XĐGTTL ở các cơ quan, tổ chức, lưu trữ cấp tỉnh. Qua đó, đánh...

 • KY_00188.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đào, Đức Thuận (2007)

 • Thực tập thực tế có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình đào tạo của bất cứ một chương trình đào tạo cử nhân nào của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Với đặc thù là đơn vị đào tạo một chuyên ngành vừa có tính khoa học vừa có tính nghiệp vụ cao, trong nhiều năm qua, Khoa Lưu trữ và Quản trị văn phòng đã rất quan tâm tới hoạt động đào tạo này trong quá trình tổ chức đào tạo của mình

 • 02050006229.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dư, Thị Vụ;  Advisor: Đào, Đức Thuận (2020)

 • Tìm hiểu cơ sở lý luận và các quy định của Nhà nước hiện nay về quản lý dịch vụ lưu trữ và vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực lưu trữ trong việc hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trữ và sử dụng dịch vụ lưu trữ. Tìm hiểu về thực trạng tổ chức quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ của các đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trữ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý quản lý nhà nước và tìm hiểu kinh nghiệm thực tiễn quản lý hoạt động kinh doanh của một số ngành, lĩnh vực nhằm quản lý hoạt động dịch vụ về lưu trữ trê địa bàn thành ...

 • 02050006137.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Minh Huệ;  Advisor: Đào, Đức Thuận (2019)

 • Khảo sát về hoạt động của Bệnh viện K (lịch sử hình thành, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức). Khảo sát, thống kê thành phần, khối lượng, nội dung tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động của Bệnh viện K. Phân tích mục đích, ý nghĩa của việc quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ, sự cần thiết phải tổ chức quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động của Bệnh viện K. Đánh giá ưu điểm, hạn chế của công tác tổ chức quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại Bệnh viện K. Đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tổ chức quản lý hồ sơ, tài liệu tại Bệnh viện K

 • 02050006099.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hằng Nhung;  Advisor: Đào, Đức Thuận (2019)

 • Mục tiêu của luận văn là nhằm khảo sát và đánh gia thực trạng công tác tổ chức quản lý tài liệu chuyên môn ở Đại học Quốc gia Hà Nội. Đề xuất các giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý tài liệu chuyên môn nhằm bảo quản và góp phần phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển nền giáo dục đại học Việt Nam hiện nay

 • KY_02672.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đào, Đức Thuận (2005)

 • Trong số các năng lực cần thiết của nhà quản trị văn phòng, năng lực giao tiếp là một trong những yêu cầu quan trọng, góp phần đáng kể vào việc quyết định mức độ thành công của nhiệm vụ quản lý

 • 02050004182.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hoài Giang;  Advisor: Đào, Đức Thuận (2015)

 • Khái quát được thực trạng công tác nộp lưu tài liệu vào lưu trữ Đai học Thái Nguyên. Đề xuất danh mục nguồn và thành phần tài liệu nộp lưu vào lưu trữ Đại học Thái Nguyên. Phân tích cơ sởlý luận và thực tiễn để xác định nguồn và thành phần tài liệu nộp lưu vào lưu trữ Đại học Thái Nguyên. Nêu và đánh giá thực trạng công tác nộp lưu tài liệu vào lưu trữ của Đại học Thái Nguyên. Nghiên cứu xây dựng danh mục nguồn và thành pần tài liệu cần giao nộp vào lưu trữ Đại học Thái Nguyên.

 • 02050005379.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Huyền;  Advisor: Đào, Đức Thuận (2018)

 • Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung luận văn gồm 3 phần: Chương 1. Tổng quan tài liệu hình thành trong hoạt động của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. Nội dung của chương 1 chủ yếu là nêu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình; thống kê các tài liệu hình thành trong hoạt động của Bệnh viện, ý nghĩa của các tài liệu đó đối với hoạt động của Bệnh viện, từ đó phân tích đặc điểm, quá trình hình thành và phương thức lưu trữ một loại hình tài liệu chuyên môn đặc thù của Bệnh viện đó là hồ sơ bệnh án. Đây sẽ là tiền đề để tác giả đưa ra các cơ sở của việc định thời hạn bảo quản hồ sơ bệnh án ở chương 2. Chương 2. Cơ sở xác định thời hạn b...

 • 02050006132.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thúy Quỳnh;  Advisor: Đào, Đức Thuận (2019)

 • Hệ thống hóa một số nghiên cứu lý luận và thực tiễn công tác thu thập, bổ sung tài liệu. Nghiên cứu, vận dụng các nguyên tắc, phương pháp tiêu chuẩn xác định nội dung, thành phần hồ sơ lưu trữ của các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử thành phố hà nội từ đó rút ra những ưu điểm có thể kế thừa. Trình bày những quy định của nhà nước về công tác lưu trữ đặc biệt là những quy định về trách nhiệm của các lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác thu thập, bổ sung tài liệu vào Trung tâm lưu trữ lịch sử thành phố. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp xây dựng và biện pháp sử dụng Danh mục thành phần hồ sơ của các cơ quan cấp ở cần giao nộp vào l...