Browsing by Author Lê, Mậu Hãn, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • V_L2_01193_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lại, Quốc Khánh;  Advisor: Lê, Mậu Hãn, người hướng dẫn; Phạm, Ngọc Thanh, người hướng dẫn (2008)

 • 189 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Cơ sở lý luận của luận án là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tư tưởng Hồ Chí Minh và về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nghiên cứu cơ sở hình thành biện chứng của tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ n (...); Electronic Resources; Luận án TS. CNDVBC&CNDVLS -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2008

 • V_L2_00201_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Thịnh;  Advisor: Lê, Mậu Hãn, người hướng dẫn; Đỗ, Quang Hưng, người hướng dẫn (1999)

 • 158 tr; Hệ thống hoá qúa trình hình thành và phát triển của quan hệ giữa cách mạng Việt nam và Liên xô giai đoạn 1930-1954. Từ đó đưa ra một số nhận xét bước đầu về cơ sở, đặc điểm của quan hệ giữa hai bên và những kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển mối (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam --Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999

Browsing by Author Lê, Mậu Hãn, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • V_L2_01193_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lại, Quốc Khánh;  Advisor: Lê, Mậu Hãn, người hướng dẫn; Phạm, Ngọc Thanh, người hướng dẫn (2008)

 • 189 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Cơ sở lý luận của luận án là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tư tưởng Hồ Chí Minh và về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nghiên cứu cơ sở hình thành biện chứng của tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ n (...); Electronic Resources; Luận án TS. CNDVBC&CNDVLS -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2008

 • V_L2_00201_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Thịnh;  Advisor: Lê, Mậu Hãn, người hướng dẫn; Đỗ, Quang Hưng, người hướng dẫn (1999)

 • 158 tr; Hệ thống hoá qúa trình hình thành và phát triển của quan hệ giữa cách mạng Việt nam và Liên xô giai đoạn 1930-1954. Từ đó đưa ra một số nhận xét bước đầu về cơ sở, đặc điểm của quan hệ giữa hai bên và những kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển mối (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam --Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999