Browsing by Author Nguyễn, Công Giáp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
 • 00050003366.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Hưng; Nguyễn, Công Giáp; Nguyễn, Đức Trí (2014)

 • Về lý luận: Luận án đã nghiên cứu một cách đầy đủ về vị trí vai trò của hệ thống các cơ sở bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) và hoạt động bồi dưỡng CBQLGD trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục đáp ứng với đổi nới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo. Luận án đã làm sáng tỏ trong việc xây dựng khung lý luận cho công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng CBQLGD. Luận án còn trình bày khá khúc triết các khái niệm cơ bản như quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường và luận gián tường minh khái niệm bồi dưỡng, chất lượng quá trình bồi dưỡng. Ngoài ra, luận án còn luận gián về các nộ...

 • 05050003630.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Đặng, Hải Nam;  Advisor: Nguyễn, Công Giáp (2019)

 • Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luânn và cơ sở thực tiễn quản lý hoạt động dạy học môn Võ thuật ở Trường CĐ ANND I, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Võ thuật ở Trường CĐ ANND I, nhằm góp phần nâng cao chất lượng quản lý hoạt động dạy học môn Võ thuật ở Nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện GD&ĐT.

 • 05050002480.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Nga;  Advisor: Đặng, Quốc Bảo; Nguyễn, Công Giáp; Phạm, T. N. (2016). Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho học sinh các trường Trung học cơ sở trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam (2016)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Chương 2: Cơ sở thực tiễn quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trong bối cảnh đổi mới giáo dục (3 tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng). Chương 3: Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh các trường trung học cơ sở vùng đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục

 • 05050002033.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Kim Dung;  Advisor: Nguyễn, Công Giáp; Trần, Thị Bạch Mai (2015)

 • Giáo dục là cách thức cơ bản để con người và XH loài người phát triển. Để đáp ứng với yêu cầu tạo ra nguồn nhân lực thực hiện sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và thực hiện lý tưởng XHCN. Luật Giáo dụcnước ta đã xác định: “Mục tiêu giáo dụclà đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH; hình thành và bồi dưỡng, nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc”

 • 05050003667.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trịnh, Xuân Quang;  Advisor: Nguyễn, Công Giáp (2019)

 • Luận giải cơ sở lý luận về quản lý hoạt động học tập của học viên ở Trường Cao đẳng công an nhân dân (CĐ ANND) I. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lí hoạt động học tập của học viên ở Trường CĐ ANND I. Đề xuất biện pháp quản lí hoạt động học tập của học viên ở Trường CĐ ANND I. Khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi của các biện pháp quản lí hoạt động học tập của học viên ở Trường CĐ ANND I.

Browsing by Author Nguyễn, Công Giáp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
 • 00050003366.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Hưng; Nguyễn, Công Giáp; Nguyễn, Đức Trí (2014)

 • Về lý luận: Luận án đã nghiên cứu một cách đầy đủ về vị trí vai trò của hệ thống các cơ sở bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) và hoạt động bồi dưỡng CBQLGD trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục đáp ứng với đổi nới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo. Luận án đã làm sáng tỏ trong việc xây dựng khung lý luận cho công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng CBQLGD. Luận án còn trình bày khá khúc triết các khái niệm cơ bản như quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường và luận gián tường minh khái niệm bồi dưỡng, chất lượng quá trình bồi dưỡng. Ngoài ra, luận án còn luận gián về các nộ...

 • 05050003630.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Đặng, Hải Nam;  Advisor: Nguyễn, Công Giáp (2019)

 • Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luânn và cơ sở thực tiễn quản lý hoạt động dạy học môn Võ thuật ở Trường CĐ ANND I, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Võ thuật ở Trường CĐ ANND I, nhằm góp phần nâng cao chất lượng quản lý hoạt động dạy học môn Võ thuật ở Nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện GD&ĐT.

 • 05050002480.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Nga;  Advisor: Đặng, Quốc Bảo; Nguyễn, Công Giáp; Phạm, T. N. (2016). Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho học sinh các trường Trung học cơ sở trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam (2016)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Chương 2: Cơ sở thực tiễn quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở trong bối cảnh đổi mới giáo dục (3 tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng). Chương 3: Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh các trường trung học cơ sở vùng đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục

 • 05050002033.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Kim Dung;  Advisor: Nguyễn, Công Giáp; Trần, Thị Bạch Mai (2015)

 • Giáo dục là cách thức cơ bản để con người và XH loài người phát triển. Để đáp ứng với yêu cầu tạo ra nguồn nhân lực thực hiện sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và thực hiện lý tưởng XHCN. Luật Giáo dụcnước ta đã xác định: “Mục tiêu giáo dụclà đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH; hình thành và bồi dưỡng, nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc”

 • 05050003667.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trịnh, Xuân Quang;  Advisor: Nguyễn, Công Giáp (2019)

 • Luận giải cơ sở lý luận về quản lý hoạt động học tập của học viên ở Trường Cao đẳng công an nhân dân (CĐ ANND) I. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lí hoạt động học tập của học viên ở Trường CĐ ANND I. Đề xuất biện pháp quản lí hoạt động học tập của học viên ở Trường CĐ ANND I. Khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi của các biện pháp quản lí hoạt động học tập của học viên ở Trường CĐ ANND I.