Browsing by Author Nguyễn, Thị Luyến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • V_L0_01450.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Luyến (2007)

 • Tổng quan về polime dẫn: công nghệ nano, polime dẫn điện thuần, chất doping, phương pháp tổng hợp polypyrol, ứng dụng của polyme ICP...Giới thiệu các phương pháp thực nghiệm về chế tạo và phương pháp đo đạc liên quan đến polypyrol. Trình bày những kết quả đã đạt được về cấu trúc của polypyrol cũng như ảnh hưởng của điều kiện phản ứng đến hiệu suất tổng hợp PPy, đến độ dẫn của PPy, độ bền nhiệt của PPy và ảnh hưởng của chất doping CNTs đến độ dẫn của PPy cũng như nghiên cứu cấu trúc hình thái học Ppy.

 • luận văn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Luyến (2007)

 • Tổng quan về polime dẫn: công nghệ nano, polime dẫn điện thuần, chất doping, phương pháp tổng hợp polypyrol, ứng dụng của polyme ICP...Giới thiệu các phương pháp thực nghiệm về chế tạo và phương pháp đo đạc liên quan đến polypyrol. Trình bày những kết quả đã đạt được về cấu trúc của polypyrol cũng như ảnh hưởng của điều kiện phản ứng đến hiệu suất tổng hợp PPy, đến độ dẫn của PPy, độ bền nhiệt của PPy và ảnh hưởng của chất doping CNTs đến độ dẫn của PPy cũng như nghiên cứu cấu trúc hình thái học Ppy

 • V_L0_01450_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Luyến;  Advisor: Nguyễn, Đức Nghĩa (2007)

 • Tổng quan về polime dẫn: công nghệ nano, polime dẫn điện thuần, chất doping, phương pháp tổng hợp polypyrol, ứng dụng của polyme ICP...Giới thiệu các phương pháp thực nghiệm về chế tạo và phương pháp đo đạc liên quan đến polypyrol.

 • V_L2_01807.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Luyến;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Phú (2009)

 • Tổng quan một số vấn đề lý luận về dư luận xã hội và dư luận xã hội về chất lượng đào tạo nói chung và chất lượng đào tạo đại học nói riêng. Khảo sát dư luận xã hội của một số đối tượng chủ yếu như sinh viên, nhà giáo dục, người làm công tác giáo dục về chất lượng đào tạo của các trường ngoài công lập (trường đại học dân lập Đông Đô, dân lập Thăng Long, đại học Đại Nam, đại học Phương Đông). Đề xuất một số nhóm biện pháp đối với Đảng, Nhà nước và đối với hệ thống các trường ngoài công lập nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của các trường đại học ngoài công lập trong điều kiện hiện nay

 • DT_00895.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Khải; Nguyễn, Thị Luyến; Nguyễn, Xuân Huân; Ngô, Đức Minh (2008)

 • Nghiên cứu một số tính chất của khoáng sét tự nhiên, khảo sát sự khử Cu(II) trong môi trường nước của khoáng sét Trúc Thôn, Hải Dương có thành phần chủ yếu là kaolinite. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới sự hấp phụ kim loại nặng của khoáng sét. Tiến hành các thí nghiệm để tìm hiểu sự ảnh hưởng của các yếu tố pH, thời gian tương tác, nồng độ chất hấp phụ đến hiệu suất hấp phụ. Kết quả cho thấy sự hấp phụ Cu(II) bởi khoáng sét nghiên cứu diễn ra rất nhanh, khoáng sét tự nhiên là chất hấp phụ tốt đối với Cu(II) (>2,2 mg/g) trong môi trường nước. Ứng dụng khoáng sét để xử lý nước ô nhiễm Cu2+ ở hàm lượng thấp đạt được hiệu suất xử lý tương đối cao

 • 05050003773.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Luyến;  Advisor: Nguyễn, Hữu Chung (2020)

 • Làm sáng tỏ cơ sở lí luận của dạy học thí nghiệm, thí nghiệm ảo trong dạy học hóa học và vấn đề phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh phổ thông. Thông qua việc khảo sát thực trạng việc xây dựng và sử dụng thí nghiệm ảo ở trường phổ thông, và sự phát triển năng lực GQVĐ của HS trong quá trình học tập môn hóa học, tiến hành đề xuất nguyên tắc thiết kế thí nghiệm sử dụng phần mềm, quy trình thiết kế thí nghiệm sử dụng phần mềm Crocodile Chemistry. Qua đó tiến hành xây dựng thí nghiệm chương oxi – lưu huỳnh nhắm phát triển năng lực GQVĐ cho HS

 • 05050001906_noi_dung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Luyến;  Advisor: Ngô Diệu Nga (2014)

 • Dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. Thực tiễn dạy học tích hợp kiến thức Vật lí và cuộc sống. Thiết kế các phương án dạy học tích hợp chủ đề "Sự nhìn của mắt".

 • DT_00906.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Xuân Cự; Nguyễn, Thị Luyến; Nguyễn, Xuân Huân; Đào, Thị Hoan (2009)

 • Điều tra hiện trạng hệ thống xử lý nước thải ở Công ty giấy Bãi Bằng và đất đồi ở Vĩnh Phú cho thấy lượng chất thải phát sinh do quy mô sản xuất là rất lớn. Lấy mẫu bùn thải tại nhà máy và mẫu đất đồi tại khu vực nghiên cứu để xác định các tính chất hóa học của chúng. Bùn thải được tách ra từ hệ thống xử lý nước thải nhờ hệ thống tự động và được đưa về bể chứa bùn được gọi là bùn sinh học (bùn vi sinh dư thừa) với khối lượng lớn vào khoảng 40-50 tấn khô/tháng. Xác định tính chất hóa học của chất bùn thải này: giàu hữu cơ (hàm lượng C là 28,76%) và một số nguyên tố dinh dưỡng khác như Nitơ, phốt pho, Ca, Mg; hàm lượng các kim loại nặng không cao nên hoàn toàn có thể tận dụng để cải tạo...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Luyến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • V_L0_01450.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Luyến (2007)

 • Tổng quan về polime dẫn: công nghệ nano, polime dẫn điện thuần, chất doping, phương pháp tổng hợp polypyrol, ứng dụng của polyme ICP...Giới thiệu các phương pháp thực nghiệm về chế tạo và phương pháp đo đạc liên quan đến polypyrol. Trình bày những kết quả đã đạt được về cấu trúc của polypyrol cũng như ảnh hưởng của điều kiện phản ứng đến hiệu suất tổng hợp PPy, đến độ dẫn của PPy, độ bền nhiệt của PPy và ảnh hưởng của chất doping CNTs đến độ dẫn của PPy cũng như nghiên cứu cấu trúc hình thái học Ppy.

 • luận văn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Luyến (2007)

 • Tổng quan về polime dẫn: công nghệ nano, polime dẫn điện thuần, chất doping, phương pháp tổng hợp polypyrol, ứng dụng của polyme ICP...Giới thiệu các phương pháp thực nghiệm về chế tạo và phương pháp đo đạc liên quan đến polypyrol. Trình bày những kết quả đã đạt được về cấu trúc của polypyrol cũng như ảnh hưởng của điều kiện phản ứng đến hiệu suất tổng hợp PPy, đến độ dẫn của PPy, độ bền nhiệt của PPy và ảnh hưởng của chất doping CNTs đến độ dẫn của PPy cũng như nghiên cứu cấu trúc hình thái học Ppy

 • V_L0_01450_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Luyến;  Advisor: Nguyễn, Đức Nghĩa (2007)

 • Tổng quan về polime dẫn: công nghệ nano, polime dẫn điện thuần, chất doping, phương pháp tổng hợp polypyrol, ứng dụng của polyme ICP...Giới thiệu các phương pháp thực nghiệm về chế tạo và phương pháp đo đạc liên quan đến polypyrol.

 • V_L2_01807.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Luyến;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Phú (2009)

 • Tổng quan một số vấn đề lý luận về dư luận xã hội và dư luận xã hội về chất lượng đào tạo nói chung và chất lượng đào tạo đại học nói riêng. Khảo sát dư luận xã hội của một số đối tượng chủ yếu như sinh viên, nhà giáo dục, người làm công tác giáo dục về chất lượng đào tạo của các trường ngoài công lập (trường đại học dân lập Đông Đô, dân lập Thăng Long, đại học Đại Nam, đại học Phương Đông). Đề xuất một số nhóm biện pháp đối với Đảng, Nhà nước và đối với hệ thống các trường ngoài công lập nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của các trường đại học ngoài công lập trong điều kiện hiện nay

 • DT_00895.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Khải; Nguyễn, Thị Luyến; Nguyễn, Xuân Huân; Ngô, Đức Minh (2008)

 • Nghiên cứu một số tính chất của khoáng sét tự nhiên, khảo sát sự khử Cu(II) trong môi trường nước của khoáng sét Trúc Thôn, Hải Dương có thành phần chủ yếu là kaolinite. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới sự hấp phụ kim loại nặng của khoáng sét. Tiến hành các thí nghiệm để tìm hiểu sự ảnh hưởng của các yếu tố pH, thời gian tương tác, nồng độ chất hấp phụ đến hiệu suất hấp phụ. Kết quả cho thấy sự hấp phụ Cu(II) bởi khoáng sét nghiên cứu diễn ra rất nhanh, khoáng sét tự nhiên là chất hấp phụ tốt đối với Cu(II) (>2,2 mg/g) trong môi trường nước. Ứng dụng khoáng sét để xử lý nước ô nhiễm Cu2+ ở hàm lượng thấp đạt được hiệu suất xử lý tương đối cao

 • 05050003773.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Luyến;  Advisor: Nguyễn, Hữu Chung (2020)

 • Làm sáng tỏ cơ sở lí luận của dạy học thí nghiệm, thí nghiệm ảo trong dạy học hóa học và vấn đề phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh phổ thông. Thông qua việc khảo sát thực trạng việc xây dựng và sử dụng thí nghiệm ảo ở trường phổ thông, và sự phát triển năng lực GQVĐ của HS trong quá trình học tập môn hóa học, tiến hành đề xuất nguyên tắc thiết kế thí nghiệm sử dụng phần mềm, quy trình thiết kế thí nghiệm sử dụng phần mềm Crocodile Chemistry. Qua đó tiến hành xây dựng thí nghiệm chương oxi – lưu huỳnh nhắm phát triển năng lực GQVĐ cho HS

 • 05050001906_noi_dung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Luyến;  Advisor: Ngô Diệu Nga (2014)

 • Dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. Thực tiễn dạy học tích hợp kiến thức Vật lí và cuộc sống. Thiết kế các phương án dạy học tích hợp chủ đề "Sự nhìn của mắt".

 • DT_00906.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Xuân Cự; Nguyễn, Thị Luyến; Nguyễn, Xuân Huân; Đào, Thị Hoan (2009)

 • Điều tra hiện trạng hệ thống xử lý nước thải ở Công ty giấy Bãi Bằng và đất đồi ở Vĩnh Phú cho thấy lượng chất thải phát sinh do quy mô sản xuất là rất lớn. Lấy mẫu bùn thải tại nhà máy và mẫu đất đồi tại khu vực nghiên cứu để xác định các tính chất hóa học của chúng. Bùn thải được tách ra từ hệ thống xử lý nước thải nhờ hệ thống tự động và được đưa về bể chứa bùn được gọi là bùn sinh học (bùn vi sinh dư thừa) với khối lượng lớn vào khoảng 40-50 tấn khô/tháng. Xác định tính chất hóa học của chất bùn thải này: giàu hữu cơ (hàm lượng C là 28,76%) và một số nguyên tố dinh dưỡng khác như Nitơ, phốt pho, Ca, Mg; hàm lượng các kim loại nặng không cao nên hoàn toàn có thể tận dụng để cải tạo...