Hệ thống khảo sát, đánh giá sản lượng thanh long sử dụng máy bay không người lái

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144253Hệ thống khảo sát, đánh giá sản lượng thanh long sử dụng máy bay không người lái

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/144253