ITI - Dissertations : [3]

ITI - Dissertations

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 3 of 3
  • item.jpg
  • Dissertation


  • Authors: Phạm, Hải Sơn;  Advisor: Lê, Hoàng Sơn; Byeong, Nam Yoon (2023)

  • Nghiên cứu tổng quan các kiến thức nền về khung kiến trúc tổng thể và chính phủ di động. Thông qua tìm hiểu các khung kiến trúc tổng thể phổ biến trên thế giới và khung kiến trúc tổng thể chính phủ điện tử của các quốc gia phát triển, qua đó đánh giá sơ bộ về kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam để nhận biết những hạn chế và khắc phục trong khung kiến trúc đề xuất. Chương này cũng tiến hành phân tích, đánh giá hiện trạng chính phủ điện tử Việt Nam, tình hình ứng dụng di động trong chính phủ điện tử Việt Nam để nhận biết mức độ sẵn sàng hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên thiết bị di động của chính phủ Việt Nam. Căn cứ vào nghiên cứu tổng quan về khung kiến trúc tổng thể tạ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 3 of 3

ITI - Dissertations : [3]

ITI - Dissertations

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 3 of 3
  • item.jpg
  • Dissertation


  • Authors: Phạm, Hải Sơn;  Advisor: Lê, Hoàng Sơn; Byeong, Nam Yoon (2023)

  • Nghiên cứu tổng quan các kiến thức nền về khung kiến trúc tổng thể và chính phủ di động. Thông qua tìm hiểu các khung kiến trúc tổng thể phổ biến trên thế giới và khung kiến trúc tổng thể chính phủ điện tử của các quốc gia phát triển, qua đó đánh giá sơ bộ về kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam để nhận biết những hạn chế và khắc phục trong khung kiến trúc đề xuất. Chương này cũng tiến hành phân tích, đánh giá hiện trạng chính phủ điện tử Việt Nam, tình hình ứng dụng di động trong chính phủ điện tử Việt Nam để nhận biết mức độ sẵn sàng hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên thiết bị di động của chính phủ Việt Nam. Căn cứ vào nghiên cứu tổng quan về khung kiến trúc tổng thể tạ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 3 of 3