Khảo sát khả năng ức chế của tằm oxifen trong quá trình hoạt động của bệnh ung thư vú: Đề tài NCKH. QT.09.30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22147Khảo sát khả năng ức chế của tằm oxifen trong quá trình hoạt động của bệnh ung thư vú: Đề tài NCKH. QT.09.30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22147