Tổng hợp BaTiO3 với cỡ hạt và cấu trúc xác định bằng phương pháp hóa học : Đề tài NCKH QT.07.27

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22837Tổng hợp BaTiO3 với cỡ hạt và cấu trúc xác định bằng phương pháp hóa học : Đề tài NCKH QT.07.27

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22837