Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến biến động tài nguyên nước và vấn đề ngập lụt lưu vực các sông Nhuệ, sông Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội : Đề tài NCKH. QGTĐ.10.06

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22974Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến biến động tài nguyên nước và vấn đề ngập lụt lưu vực các sông Nhuệ, sông Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội : Đề tài NCKH. QGTĐ.10.06

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22974