Nghiên cứu cơ sở khoa học điều hành hệ thống hồ chứa thượng nguồn sông Hồng phục vụ phát điện và cấp nước chống hạn hạ du : Đề tài NCKH. QG.07.20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23494Nghiên cứu cơ sở khoa học điều hành hệ thống hồ chứa thượng nguồn sông Hồng phục vụ phát điện và cấp nước chống hạn hạ du : Đề tài NCKH. QG.07.20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23494