Xúc tác MCM-22 trong phản ứng phân bố lại bất đối xứng toluen

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24057Xúc tác MCM-22 trong phản ứng phân bố lại bất đối xứng toluen

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24057