Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC) : [10350]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 10350
 • 02050000408.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Hạnh;  Advisor: Trần, Văn Phong (2011)

 • Tổng quan luận chứng vai trò chủ thể nhận thức trong học tập của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường chuyên nghiệp tại Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay. Phân tích làm rõ thực trạng phát huy vai trò của chủ thể nhận thức trong học tập của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường chuyên nghiệp tại Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần vào việc phát huy vai trò chủ thể nhận thức trong học tập của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường chuyên nghiệp tại Lạng Sơn.

 • 02050000406.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tống, Thị Nga;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Hà (2011)

 • Tái hiện lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân Phú Thọ từ góc độ xây dựng, bảo vệ cũng như việc phát huy tác dụng của hậu phương. Nêu lên những kết quả cơ bản của việc xây dựng và bảo vệ hậu phương Phú Thọ thời kỳ 1945-1954, qua đó làm nổi bật vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ. Từ đó, rút ra những nhận xét và kinh nghiệm trong quá trình xây dựng hậu phương thời kỳ cách mạng tiếp theo trên địa bàn tỉnh

 • 02050000405.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Quang Vinh;  Advisor: Trần, Kim Đỉnh (2011)

 • Sưu tầm, tổng hợp, hệ thống hóa tư liệu lịch sử về quá trình xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng từ năm 1997 đến năm 2006. Hệ thống hóa các chủ trương, biện pháp và cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng từ năm 1997 đến năm 2006. Nêu lên những nhận xét, rút ra những kinh nghiệm và đặt ra những vấn đề góp phần phục vụ công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh ở Thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

 • 02050000404.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Hồng Yến;  Advisor: Lê, Văn Thai (2011)

 • Luận văn góp phần hệ thống hoá quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Hải Dương về phát triển NNL. Trình bày có hệ thống quá trình Đảng bộ tỉnh Hải Dương lãnh đạo tổ chức thực phát triển NNL trong thời gian 1997- 2009. Từ những kết quả nghiên cứu, luận văn đã nêu ra một số giải pháp tiếp tục phát triển NNL của Tỉnh. Ở mức độ nhất định, kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm phong phú thêm tài liệu tham khảo cho giảng dạy một số chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam về khía cạnh con người như giải quyết các vấn đề xã hội, nguồn lực con người trong quá trình CNH, HĐH đất nước. Luận văn góp phần cung cấp một tài liệu tham khảo cho việc tổng kết...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Kim Huệ;  Advisor: Nghiêm, Đình Vỳ (2011)

 • Tập hợp các nguồn tài liệu liên quan đến sự lãnh đạo của Đảng bộ Tỉnh Thái Nguyên trong việc xây dựng lực lượng vũ trang địa phương trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Trình bày có hệ thống, kết hợp với phân tích, đánh giá những quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954). Khái quát quá trình chỉ đạo tổ chức của Tỉnh uỷ. Kết quả và những đóng góp nổi bật của lực lượng vũ trang địa phương tỉnh trong 9 năm kháng chiến. Nhận xét, đánh giá về công tác lãnh đạo và sự phát triển trong chủ trương chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương của Đảng bộ tỉnh Thái...

 • 02050000402 .pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Vân;  Advisor: Lê, Văn Lực (2011)

 • Khái quát lại vai trò và lĩnh vực hoạt động của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khái quát vai trò và lĩnh vực, mục tiêu hoạt động của giáo dục đào tạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phân tích thực trạng mối quan hệ giữa giáo dục đào tạo và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam đặc biệt là những lệc lạc trong thời gian qua trong giáo dục đào tạo để làm cơ sở cho việc đề xuất những giải pháp. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò của giáo dục đào tạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 • 02050000400.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Khắc Trinh;  Advisor: Vũ, Quang Hiển (2011)

 • Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh ĐắkLắk và chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến tình trạng di cư đến địa bàn tỉnh ĐắkLắk. Khái quát thực trạng di cư tự do đến tỉnh ĐắkLắk và tác động của nó đến kinh tế - xã hội của tỉnh. Trình bày một cách hệ thống các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như các chương trình dự án đã và đang thực hiện liên quan đến việc giải quyết vấn đề di cư tự do. Trình bày một cách hệ thống các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như các chương trình dự án đã và đang thực hiện liên quan đến việc giải quyết vấn đề di dân tự do. Trình bày các chủ trương, chính sách của Đảng bộ tỉnh ĐắkLắk và đánh giá việc chỉ đạo thực hiện gi...

 • 02050000400.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Lan;  Advisor: Nguyễn, Văn Du (2011)

 • Làm rõ những lợi thế, tiềm năng để phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Ninh Bình. Xuất phát từ những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, luận văn tập trung đi sâu vào phân tích các chủ trương, chính sách của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về phát triển kinh tế du lịch từ năm 1992 đến năm 2008, nhận định khoa học về những thành tựu và hạn chế trong quá trình lãnh đạo kinh tế du lịch của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình. Từ đó, luận văn rút ra những kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo và đề xuất một số giải pháp cụ thể, thiết thực, đóng góp vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình trong lãnh đạo phát triển kinh tế du lịch của tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới.

 • 02050000398 .pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Hoàng Liên Hương;  Advisor: Bùi, Thị Ngọc Lan (2011)

 • Tổng quan luận chứng vai trò chủ thể nhận thức trong học tập của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường chuyên nghiệp tại Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay. Phân tích làm rõ thực trạng phát huy vai trò của chủ thể nhận thức trong học tập của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường chuyên nghiệp tại Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần vào việc phát huy vai trò chủ thể nhận thức trong học tập của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường chuyên nghiệp tại Lạng Sơn.

 • 02050000637.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thu Huyền;  Advisor: Phạm, Công Nhất (2020-03-26)

 • Trình bày những vấn đề lý luận có liên quan đến vấn đề bình đẳng dân tộc và thực hiện bình đẳng dân tộc ở nước ta hiện nay. Phân tích thực trạng thực hiện bình đẳng dân tộc ở tỉnh Yên Bái hiện nay: thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và một số vấn đề đặt ra. Đề xuất giải pháp cơ bản để nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả quyền bình đẳng dân tộc ở tỉnh Yên Bái trong giai đoạn mới hiện nay.

 • 02050000937.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hữu, Thị Hồng Hoa;  Advisor: Nguyễn, Trọng Tuấn (2012)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về lực lượng sản xuất và vai trò của phát triển lực lượng sản xuất đối với công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay. Chỉ ra các nhân tố cơ bản quyết định đến sự phát trriển của lực lượng sản xuất. Phân tích, đánh giá thực trạng sự phát triển lực lượng sản xuất của Thái Nguyên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kiến nghị một số giải pháp nhằm phát triển lực lượng sản xuất ở tỉnh Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

 • 02050000936.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Bích Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Thị Mai Hoa, 1965- (2012)

 • Khái quát về đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) những năm 1986-1997. Phân tích hệ thống chủ trương, chính sách của Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở lực lượng CAND qua hai giai đoạn: 1998-2003; 2003-2008. Trình bày một cách hệ thống, khách quan quá trình Đảng ủy CATW chỉ đạo thực hiện đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lực lượng CAND qua hai giai đoạn: 1998-2003; 2003-2008. Đưa ra những đánh giá, nhận xét có căn cứ khoa học về thành tựu, những vấn đề tồn tại, bất cập của quá trình Đảng ủy CATW lãnh đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng trong lực lượng CAND những năm 1998-2008, từ đó rút ra một số ki...

 • 02050000935.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Nhường;  Advisor: Trần, Ngọc Long (2012)

 • Trình bày khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa - xã hội và tình hình dân tộc, dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Phân tích quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách dân tộc của Đảng từ năm 2000 đến năm 2010. Đánh giá những kết quả và hạn chế, thiếu sót; từ đó, rút ra những kinh nghiệm thực tiễn có ý nghĩa chỉ đạo quá trình thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.

 • 02050000934.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Minh;  Advisor: Lê, Trọng Hanh (2012)

 • Trình bày cơ sở hình thành quan niệm Lễ của Khổng Tử. Phân tích phạm trù Lễ và các phạm trù trong mối tương quan với phạm trù Lễ. Trình bày các nội dung cơ bản trong phạm trù Lễ của Khổng Tử. Phân tích thực trạng đạo đức học sinh ở Việt Nam hiện nay. Đưa ra ý nghĩa của Lễ đối với việc giáo dục đạo đức học sinh ở Việt Nam và một số kiến nghị cho sự nghiệp giáo dục đạo đức học sinh hiện nay.

 • 02050000933.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàn;  Advisor: Triệu, Quang Tiến (2012)

 • Nếu rõ tình hình nguồn nhân lực ở tỉnh Vĩnh Phúc khi mới tái lập tỉnh. Nghiên cứu đường lối của Đảng và sự vận dụng của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc trong việc đề ra chủ trương và quá trình chỉ đạo xây dựng và phát triển nguồn nhân lực ổ địa phương. Phân tích thành tựu và hạn chế trong xây dựng và phát triển nguồn nhân lực ở tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 1997 đến năm 2010. Tổng kết một số kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc trong xây dựng và phát triển nguồn nhân lực.

 • 02050000932.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Nghĩa;  Advisor: Hoàng, Chí Bảo (2012)

 • Tìm hiểu những tư tưởng triết học của Mác-Ăngghen về giải phóng con người thông qua một số tác phẩm của hai ông; khẳng định được đây là vấn đề nền tảng, vấn đề xuyên suốt chủ nghĩa Mác. Nghiên cứu tính triết lý của Hồ Chí Minh về con người, về sự giải phóng người Việt Nam và làm rõ những cống hiến chủ yếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự giải phóng con người Việt Nam trong thực tiễn. So sánh vấn đề giải phóng con người giữa triết học Mác và triết lý Hồ Chí Minh.

 • [doi 10.1063%2F1.4732487] Minh, Le Quoc; Anh, Tran Kim; Binh, Nguyen Thanh; Mien, Vu Doan -- AIP Conference Proceedings [AIP 2ND ASEAN - APCTP WORKSHOP ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND NANOTECHNOLOGY.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Le, Quoc Minh; Tran, Kim Anh; Nguyen, Thanh Binh; Vu, Doan Minh (2012)

 • A brief survey of the development of new nanomaterials for photonic application will be presented. Based on the photoresponsive sol gel nanohybrid of polymethamethyl acrylate, silica, and zirconia (ASZ) or titania (AST) have been fabricated some planar light guiding structures and devices. The lanthanide containing nanosphere with core/shell structures have been synthesized in using a modified solgel process. The opal like photonic crystal structures have been fabricated by self assembling technique.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 10350

Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC) : [10350]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 10350
 • 02050000408.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Hạnh;  Advisor: Trần, Văn Phong (2011)

 • Tổng quan luận chứng vai trò chủ thể nhận thức trong học tập của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường chuyên nghiệp tại Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay. Phân tích làm rõ thực trạng phát huy vai trò của chủ thể nhận thức trong học tập của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường chuyên nghiệp tại Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần vào việc phát huy vai trò chủ thể nhận thức trong học tập của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường chuyên nghiệp tại Lạng Sơn.

 • 02050000406.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tống, Thị Nga;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Hà (2011)

 • Tái hiện lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân Phú Thọ từ góc độ xây dựng, bảo vệ cũng như việc phát huy tác dụng của hậu phương. Nêu lên những kết quả cơ bản của việc xây dựng và bảo vệ hậu phương Phú Thọ thời kỳ 1945-1954, qua đó làm nổi bật vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ. Từ đó, rút ra những nhận xét và kinh nghiệm trong quá trình xây dựng hậu phương thời kỳ cách mạng tiếp theo trên địa bàn tỉnh

 • 02050000405.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Quang Vinh;  Advisor: Trần, Kim Đỉnh (2011)

 • Sưu tầm, tổng hợp, hệ thống hóa tư liệu lịch sử về quá trình xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng từ năm 1997 đến năm 2006. Hệ thống hóa các chủ trương, biện pháp và cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng từ năm 1997 đến năm 2006. Nêu lên những nhận xét, rút ra những kinh nghiệm và đặt ra những vấn đề góp phần phục vụ công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh ở Thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

 • 02050000404.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Hồng Yến;  Advisor: Lê, Văn Thai (2011)

 • Luận văn góp phần hệ thống hoá quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Hải Dương về phát triển NNL. Trình bày có hệ thống quá trình Đảng bộ tỉnh Hải Dương lãnh đạo tổ chức thực phát triển NNL trong thời gian 1997- 2009. Từ những kết quả nghiên cứu, luận văn đã nêu ra một số giải pháp tiếp tục phát triển NNL của Tỉnh. Ở mức độ nhất định, kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm phong phú thêm tài liệu tham khảo cho giảng dạy một số chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam về khía cạnh con người như giải quyết các vấn đề xã hội, nguồn lực con người trong quá trình CNH, HĐH đất nước. Luận văn góp phần cung cấp một tài liệu tham khảo cho việc tổng kết...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Kim Huệ;  Advisor: Nghiêm, Đình Vỳ (2011)

 • Tập hợp các nguồn tài liệu liên quan đến sự lãnh đạo của Đảng bộ Tỉnh Thái Nguyên trong việc xây dựng lực lượng vũ trang địa phương trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Trình bày có hệ thống, kết hợp với phân tích, đánh giá những quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954). Khái quát quá trình chỉ đạo tổ chức của Tỉnh uỷ. Kết quả và những đóng góp nổi bật của lực lượng vũ trang địa phương tỉnh trong 9 năm kháng chiến. Nhận xét, đánh giá về công tác lãnh đạo và sự phát triển trong chủ trương chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương của Đảng bộ tỉnh Thái...

 • 02050000402 .pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Vân;  Advisor: Lê, Văn Lực (2011)

 • Khái quát lại vai trò và lĩnh vực hoạt động của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khái quát vai trò và lĩnh vực, mục tiêu hoạt động của giáo dục đào tạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phân tích thực trạng mối quan hệ giữa giáo dục đào tạo và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam đặc biệt là những lệc lạc trong thời gian qua trong giáo dục đào tạo để làm cơ sở cho việc đề xuất những giải pháp. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò của giáo dục đào tạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 • 02050000400.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Khắc Trinh;  Advisor: Vũ, Quang Hiển (2011)

 • Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh ĐắkLắk và chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến tình trạng di cư đến địa bàn tỉnh ĐắkLắk. Khái quát thực trạng di cư tự do đến tỉnh ĐắkLắk và tác động của nó đến kinh tế - xã hội của tỉnh. Trình bày một cách hệ thống các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như các chương trình dự án đã và đang thực hiện liên quan đến việc giải quyết vấn đề di cư tự do. Trình bày một cách hệ thống các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như các chương trình dự án đã và đang thực hiện liên quan đến việc giải quyết vấn đề di dân tự do. Trình bày các chủ trương, chính sách của Đảng bộ tỉnh ĐắkLắk và đánh giá việc chỉ đạo thực hiện gi...

 • 02050000400.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Lan;  Advisor: Nguyễn, Văn Du (2011)

 • Làm rõ những lợi thế, tiềm năng để phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Ninh Bình. Xuất phát từ những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, luận văn tập trung đi sâu vào phân tích các chủ trương, chính sách của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về phát triển kinh tế du lịch từ năm 1992 đến năm 2008, nhận định khoa học về những thành tựu và hạn chế trong quá trình lãnh đạo kinh tế du lịch của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình. Từ đó, luận văn rút ra những kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo và đề xuất một số giải pháp cụ thể, thiết thực, đóng góp vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình trong lãnh đạo phát triển kinh tế du lịch của tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới.

 • 02050000398 .pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Hoàng Liên Hương;  Advisor: Bùi, Thị Ngọc Lan (2011)

 • Tổng quan luận chứng vai trò chủ thể nhận thức trong học tập của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường chuyên nghiệp tại Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay. Phân tích làm rõ thực trạng phát huy vai trò của chủ thể nhận thức trong học tập của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường chuyên nghiệp tại Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần vào việc phát huy vai trò chủ thể nhận thức trong học tập của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường chuyên nghiệp tại Lạng Sơn.

 • 02050000637.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thu Huyền;  Advisor: Phạm, Công Nhất (2020-03-26)

 • Trình bày những vấn đề lý luận có liên quan đến vấn đề bình đẳng dân tộc và thực hiện bình đẳng dân tộc ở nước ta hiện nay. Phân tích thực trạng thực hiện bình đẳng dân tộc ở tỉnh Yên Bái hiện nay: thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và một số vấn đề đặt ra. Đề xuất giải pháp cơ bản để nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả quyền bình đẳng dân tộc ở tỉnh Yên Bái trong giai đoạn mới hiện nay.

 • 02050000937.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hữu, Thị Hồng Hoa;  Advisor: Nguyễn, Trọng Tuấn (2012)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về lực lượng sản xuất và vai trò của phát triển lực lượng sản xuất đối với công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay. Chỉ ra các nhân tố cơ bản quyết định đến sự phát trriển của lực lượng sản xuất. Phân tích, đánh giá thực trạng sự phát triển lực lượng sản xuất của Thái Nguyên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kiến nghị một số giải pháp nhằm phát triển lực lượng sản xuất ở tỉnh Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

 • 02050000936.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Bích Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Thị Mai Hoa, 1965- (2012)

 • Khái quát về đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) những năm 1986-1997. Phân tích hệ thống chủ trương, chính sách của Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở lực lượng CAND qua hai giai đoạn: 1998-2003; 2003-2008. Trình bày một cách hệ thống, khách quan quá trình Đảng ủy CATW chỉ đạo thực hiện đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lực lượng CAND qua hai giai đoạn: 1998-2003; 2003-2008. Đưa ra những đánh giá, nhận xét có căn cứ khoa học về thành tựu, những vấn đề tồn tại, bất cập của quá trình Đảng ủy CATW lãnh đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng trong lực lượng CAND những năm 1998-2008, từ đó rút ra một số ki...

 • 02050000935.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Nhường;  Advisor: Trần, Ngọc Long (2012)

 • Trình bày khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa - xã hội và tình hình dân tộc, dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Phân tích quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách dân tộc của Đảng từ năm 2000 đến năm 2010. Đánh giá những kết quả và hạn chế, thiếu sót; từ đó, rút ra những kinh nghiệm thực tiễn có ý nghĩa chỉ đạo quá trình thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.

 • 02050000934.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Minh;  Advisor: Lê, Trọng Hanh (2012)

 • Trình bày cơ sở hình thành quan niệm Lễ của Khổng Tử. Phân tích phạm trù Lễ và các phạm trù trong mối tương quan với phạm trù Lễ. Trình bày các nội dung cơ bản trong phạm trù Lễ của Khổng Tử. Phân tích thực trạng đạo đức học sinh ở Việt Nam hiện nay. Đưa ra ý nghĩa của Lễ đối với việc giáo dục đạo đức học sinh ở Việt Nam và một số kiến nghị cho sự nghiệp giáo dục đạo đức học sinh hiện nay.

 • 02050000933.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàn;  Advisor: Triệu, Quang Tiến (2012)

 • Nếu rõ tình hình nguồn nhân lực ở tỉnh Vĩnh Phúc khi mới tái lập tỉnh. Nghiên cứu đường lối của Đảng và sự vận dụng của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc trong việc đề ra chủ trương và quá trình chỉ đạo xây dựng và phát triển nguồn nhân lực ổ địa phương. Phân tích thành tựu và hạn chế trong xây dựng và phát triển nguồn nhân lực ở tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 1997 đến năm 2010. Tổng kết một số kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc trong xây dựng và phát triển nguồn nhân lực.

 • 02050000932.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Nghĩa;  Advisor: Hoàng, Chí Bảo (2012)

 • Tìm hiểu những tư tưởng triết học của Mác-Ăngghen về giải phóng con người thông qua một số tác phẩm của hai ông; khẳng định được đây là vấn đề nền tảng, vấn đề xuyên suốt chủ nghĩa Mác. Nghiên cứu tính triết lý của Hồ Chí Minh về con người, về sự giải phóng người Việt Nam và làm rõ những cống hiến chủ yếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự giải phóng con người Việt Nam trong thực tiễn. So sánh vấn đề giải phóng con người giữa triết học Mác và triết lý Hồ Chí Minh.

 • [doi 10.1063%2F1.4732487] Minh, Le Quoc; Anh, Tran Kim; Binh, Nguyen Thanh; Mien, Vu Doan -- AIP Conference Proceedings [AIP 2ND ASEAN - APCTP WORKSHOP ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND NANOTECHNOLOGY.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Le, Quoc Minh; Tran, Kim Anh; Nguyen, Thanh Binh; Vu, Doan Minh (2012)

 • A brief survey of the development of new nanomaterials for photonic application will be presented. Based on the photoresponsive sol gel nanohybrid of polymethamethyl acrylate, silica, and zirconia (ASZ) or titania (AST) have been fabricated some planar light guiding structures and devices. The lanthanide containing nanosphere with core/shell structures have been synthesized in using a modified solgel process. The opal like photonic crystal structures have been fabricated by self assembling technique.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 10350