Luận văn - Luận án (LIC) : [11799]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 11799
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Việt Hà;  Advisor: Đinh, Văn Hường (2006-11)

 • Giải mã các thông điệp quảng cáo trên truyền hình ở Việt Nam. Tìm hiểu những giá trị mà những người làm truyền thông muốn chuyển tải tới công chúng thông qua những quảng cáo đó. Khái quát những tác động của quảng cáo đối với việc định hướng giá trị hay sự thay đổi trong nhận thức và hành vi của công chúng. Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng và điều tiết các khuynh hướng quảng cáo sao cho vừa đáp ứng nhu cầu thông tin, vừa góp phần xây dựng được định hướng giá trị đúng đắn và phù hợp với xã hội Việt Nam hiện đại đang trên con đường xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

 • 02050000636.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Phước An;  Advisor: Phạm, Thanh Hà (2020-04-01)

 • Làm rõ cơ sở lý luận và vai trò của việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên trong quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng lý tưởng cách mạng, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng và những nhân tố tác động đến lý tưởng cách mạng và công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên các trường cao đẳng ở tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay. Đưa ra định hướng phát triển và một số nhóm giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên các trường cao đẳng ở tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay.

 • 02050000408.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Hạnh;  Advisor: Trần, Văn Phong (2011)

 • Tổng quan luận chứng vai trò chủ thể nhận thức trong học tập của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường chuyên nghiệp tại Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay. Phân tích làm rõ thực trạng phát huy vai trò của chủ thể nhận thức trong học tập của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường chuyên nghiệp tại Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần vào việc phát huy vai trò chủ thể nhận thức trong học tập của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường chuyên nghiệp tại Lạng Sơn.

 • 02050000407.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thành Long;  Advisor: Nguyễn, Văn Oánh (2011)

 • Đưa ra các quan niệm chung về Đội ngũ nhà giáo (ĐNNG) khoa học Mác-Lênin ở các trường quân đội (QĐ); những vấn đề về Diễn biến hòa bình (DBHB)và vai trò của ĐNNG khoa học Mác-Lênin ở các trường QĐ trong cuộc đấu tranh chống DBHB. Đánh giá thực trạng, chỉ ra nguyên nhân thực trạng phát huy vai trò ĐNNG khoa học Mác-Lênin ở các trường QĐ trong cuộc đấu tranh chống DBHB hiện nay. Đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò của ĐNNG khoa học Mác-Lênin ở các trường QĐ trong cuộc đấu tranh chống DBHB hiện nay.

 • 02050000406.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tống, Thị Nga;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Hà (2011)

 • Tái hiện lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân Phú Thọ từ góc độ xây dựng, bảo vệ cũng như việc phát huy tác dụng của hậu phương. Nêu lên những kết quả cơ bản của việc xây dựng và bảo vệ hậu phương Phú Thọ thời kỳ 1945-1954, qua đó làm nổi bật vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ. Từ đó, rút ra những nhận xét và kinh nghiệm trong quá trình xây dựng hậu phương thời kỳ cách mạng tiếp theo trên địa bàn tỉnh

 • 02050000405.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Quang Vinh;  Advisor: Trần, Kim Đỉnh (2011)

 • Sưu tầm, tổng hợp, hệ thống hóa tư liệu lịch sử về quá trình xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng từ năm 1997 đến năm 2006. Hệ thống hóa các chủ trương, biện pháp và cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng từ năm 1997 đến năm 2006. Nêu lên những nhận xét, rút ra những kinh nghiệm và đặt ra những vấn đề góp phần phục vụ công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh ở Thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

 • 02050000404.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Hồng Yến;  Advisor: Lê, Văn Thai (2011)

 • Luận văn góp phần hệ thống hoá quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Hải Dương về phát triển NNL. Trình bày có hệ thống quá trình Đảng bộ tỉnh Hải Dương lãnh đạo tổ chức thực phát triển NNL trong thời gian 1997- 2009. Từ những kết quả nghiên cứu, luận văn đã nêu ra một số giải pháp tiếp tục phát triển NNL của Tỉnh. Ở mức độ nhất định, kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm phong phú thêm tài liệu tham khảo cho giảng dạy một số chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam về khía cạnh con người như giải quyết các vấn đề xã hội, nguồn lực con người trong quá trình CNH, HĐH đất nước. Luận văn góp phần cung cấp một tài liệu tham khảo cho việc tổng kết...

 • 02050000403.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Kim Huệ;  Advisor: Nghiêm, Đình Vỳ (2011)

 • Tập hợp các nguồn tài liệu liên quan đến sự lãnh đạo của Đảng bộ Tỉnh Thái Nguyên trong việc xây dựng lực lượng vũ trang địa phương trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Trình bày có hệ thống, kết hợp với phân tích, đánh giá những quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954). Khái quát quá trình chỉ đạo tổ chức của Tỉnh uỷ. Kết quả và những đóng góp nổi bật của lực lượng vũ trang địa phương tỉnh trong 9 năm kháng chiến. Nhận xét, đánh giá về công tác lãnh đạo và sự phát triển trong chủ trương chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương của Đảng bộ tỉnh Thái...

 • 02050000402 .pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Vân;  Advisor: Lê, Văn Lực (2011)

 • Khái quát lại vai trò và lĩnh vực hoạt động của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khái quát vai trò và lĩnh vực, mục tiêu hoạt động của giáo dục đào tạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phân tích thực trạng mối quan hệ giữa giáo dục đào tạo và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam đặc biệt là những lệc lạc trong thời gian qua trong giáo dục đào tạo để làm cơ sở cho việc đề xuất những giải pháp. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò của giáo dục đào tạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 • 02050000400.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Khắc Trinh;  Advisor: Vũ, Quang Hiển (2011)

 • Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh ĐắkLắk và chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến tình trạng di cư đến địa bàn tỉnh ĐắkLắk. Khái quát thực trạng di cư tự do đến tỉnh ĐắkLắk và tác động của nó đến kinh tế - xã hội của tỉnh. Trình bày một cách hệ thống các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như các chương trình dự án đã và đang thực hiện liên quan đến việc giải quyết vấn đề di cư tự do. Trình bày một cách hệ thống các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như các chương trình dự án đã và đang thực hiện liên quan đến việc giải quyết vấn đề di dân tự do. Trình bày các chủ trương, chính sách của Đảng bộ tỉnh ĐắkLắk và đánh giá việc chỉ đạo thực hiện gi...

 • 02050000400.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Lan;  Advisor: Nguyễn, Văn Du (2011)

 • Làm rõ những lợi thế, tiềm năng để phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Ninh Bình. Xuất phát từ những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, luận văn tập trung đi sâu vào phân tích các chủ trương, chính sách của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về phát triển kinh tế du lịch từ năm 1992 đến năm 2008, nhận định khoa học về những thành tựu và hạn chế trong quá trình lãnh đạo kinh tế du lịch của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình. Từ đó, luận văn rút ra những kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo và đề xuất một số giải pháp cụ thể, thiết thực, đóng góp vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình trong lãnh đạo phát triển kinh tế du lịch của tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới.

 • 02050000398 .pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Hoàng Liên Hương;  Advisor: Bùi, Thị Ngọc Lan (2011)

 • Tổng quan luận chứng vai trò chủ thể nhận thức trong học tập của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường chuyên nghiệp tại Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay. Phân tích làm rõ thực trạng phát huy vai trò của chủ thể nhận thức trong học tập của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường chuyên nghiệp tại Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần vào việc phát huy vai trò chủ thể nhận thức trong học tập của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường chuyên nghiệp tại Lạng Sơn.

 • 02050000397.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hoài;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2011)

 • Làm rõ khái niệm lối sống, vai trò của lối sống thanh niên đối với sự phát triển xã hội, những yếu tố tác động đến lối sống thanh niên Việt Nam hiện nay. Khảo sát thực trạng lối sống thanh niên Việt Nam hiện nay. Đề xuất phương hướng và một số giải pháp xây dựng lối sống văn minh – hiện đại cho thanh niên Việt Nam: tạo dựng môi trường kinh tế - xã hội lành mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho thanh niên; kết hợp giữa giáo dục gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội trong xây dựng lối sống thanh niên.

 • 02050000637.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thu Huyền;  Advisor: Phạm, Công Nhất (2020-03-26)

 • Trình bày những vấn đề lý luận có liên quan đến vấn đề bình đẳng dân tộc và thực hiện bình đẳng dân tộc ở nước ta hiện nay. Phân tích thực trạng thực hiện bình đẳng dân tộc ở tỉnh Yên Bái hiện nay: thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và một số vấn đề đặt ra. Đề xuất giải pháp cơ bản để nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả quyền bình đẳng dân tộc ở tỉnh Yên Bái trong giai đoạn mới hiện nay.

 • 02050000558_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hiền;  Advisor: Phạm, Văn Chung (2011)

 • Nghiên cứu về nội dung và ý nghĩa của quan điểm cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử trong quá trình hình thành và phát triển, qua đó khảo cứu những tác phẩm tiêu biểu của Mác, Ăngghen và Lênin, đồng thời tìm hiểu một số những nghiên cứu khác, từ đó tổng kết nội dung phương pháp luận của quan điểm này. Vận dụng những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử để chứng minh, xác định bản chất của toàn cầu hoá cũng như chứng minh ý nghĩa của quan điểm xem xét này đối với nhận thức quá trình phát triển Việt Nam hiện nay.

 • 02050000556_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thị Thanh Quý;  Advisor: Phạm, Ngọc Quang (2011)

 • Giới thiệu quan niệm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhà nước đối với kinh tế, quan điểm của Đảng về vai trò của Nhà nước ta đối với việc giữ vững định hướng Xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường (KTTT). Phân tích thực trạng vai trò của Nhà nước trong việc giữ vững định hướng XHCN đối với sự phát triển nền KTTT qua 25 năm đổi mới ở nước ta. Trình bày những vần đề còn tồn tại. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của nhà nước trong việc giữ vững định hướng XHCN đối với sự phát triển nền KTTT ở Việt Nam hiện nay

 • 02050000547_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Mây Ước;  Advisor: Nguyễn, Đức Diện (2011)

 • Phân tích hoàn cảnh ra đời tư tưởng triết học của Ngô Thì Nhậm từ góc độ triết học. Trong quá trình nghiên cứu tư tưởng triết học của Ngô Thì Nhậm, luận văn còn so sánh với một số tư tưởng triết học của các thiền gia trước đó như Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng Sỹ Trần Tung,…Chỉ ra một số giá trị của tư tưởng Ngô Thì Nhậm trong lịch sử tư tưởng Việt Nam.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 11799

Luận văn - Luận án (LIC) : [11799]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 11799
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Việt Hà;  Advisor: Đinh, Văn Hường (2006-11)

 • Giải mã các thông điệp quảng cáo trên truyền hình ở Việt Nam. Tìm hiểu những giá trị mà những người làm truyền thông muốn chuyển tải tới công chúng thông qua những quảng cáo đó. Khái quát những tác động của quảng cáo đối với việc định hướng giá trị hay sự thay đổi trong nhận thức và hành vi của công chúng. Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng và điều tiết các khuynh hướng quảng cáo sao cho vừa đáp ứng nhu cầu thông tin, vừa góp phần xây dựng được định hướng giá trị đúng đắn và phù hợp với xã hội Việt Nam hiện đại đang trên con đường xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

 • 02050000636.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Phước An;  Advisor: Phạm, Thanh Hà (2020-04-01)

 • Làm rõ cơ sở lý luận và vai trò của việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên trong quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng lý tưởng cách mạng, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng và những nhân tố tác động đến lý tưởng cách mạng và công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên các trường cao đẳng ở tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay. Đưa ra định hướng phát triển và một số nhóm giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên các trường cao đẳng ở tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay.

 • 02050000408.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Hạnh;  Advisor: Trần, Văn Phong (2011)

 • Tổng quan luận chứng vai trò chủ thể nhận thức trong học tập của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường chuyên nghiệp tại Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay. Phân tích làm rõ thực trạng phát huy vai trò của chủ thể nhận thức trong học tập của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường chuyên nghiệp tại Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần vào việc phát huy vai trò chủ thể nhận thức trong học tập của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường chuyên nghiệp tại Lạng Sơn.

 • 02050000407.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thành Long;  Advisor: Nguyễn, Văn Oánh (2011)

 • Đưa ra các quan niệm chung về Đội ngũ nhà giáo (ĐNNG) khoa học Mác-Lênin ở các trường quân đội (QĐ); những vấn đề về Diễn biến hòa bình (DBHB)và vai trò của ĐNNG khoa học Mác-Lênin ở các trường QĐ trong cuộc đấu tranh chống DBHB. Đánh giá thực trạng, chỉ ra nguyên nhân thực trạng phát huy vai trò ĐNNG khoa học Mác-Lênin ở các trường QĐ trong cuộc đấu tranh chống DBHB hiện nay. Đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò của ĐNNG khoa học Mác-Lênin ở các trường QĐ trong cuộc đấu tranh chống DBHB hiện nay.

 • 02050000406.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tống, Thị Nga;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Hà (2011)

 • Tái hiện lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân Phú Thọ từ góc độ xây dựng, bảo vệ cũng như việc phát huy tác dụng của hậu phương. Nêu lên những kết quả cơ bản của việc xây dựng và bảo vệ hậu phương Phú Thọ thời kỳ 1945-1954, qua đó làm nổi bật vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ. Từ đó, rút ra những nhận xét và kinh nghiệm trong quá trình xây dựng hậu phương thời kỳ cách mạng tiếp theo trên địa bàn tỉnh

 • 02050000405.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Quang Vinh;  Advisor: Trần, Kim Đỉnh (2011)

 • Sưu tầm, tổng hợp, hệ thống hóa tư liệu lịch sử về quá trình xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng từ năm 1997 đến năm 2006. Hệ thống hóa các chủ trương, biện pháp và cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng từ năm 1997 đến năm 2006. Nêu lên những nhận xét, rút ra những kinh nghiệm và đặt ra những vấn đề góp phần phục vụ công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh ở Thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

 • 02050000404.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Hồng Yến;  Advisor: Lê, Văn Thai (2011)

 • Luận văn góp phần hệ thống hoá quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Hải Dương về phát triển NNL. Trình bày có hệ thống quá trình Đảng bộ tỉnh Hải Dương lãnh đạo tổ chức thực phát triển NNL trong thời gian 1997- 2009. Từ những kết quả nghiên cứu, luận văn đã nêu ra một số giải pháp tiếp tục phát triển NNL của Tỉnh. Ở mức độ nhất định, kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm phong phú thêm tài liệu tham khảo cho giảng dạy một số chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam về khía cạnh con người như giải quyết các vấn đề xã hội, nguồn lực con người trong quá trình CNH, HĐH đất nước. Luận văn góp phần cung cấp một tài liệu tham khảo cho việc tổng kết...

 • 02050000403.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Kim Huệ;  Advisor: Nghiêm, Đình Vỳ (2011)

 • Tập hợp các nguồn tài liệu liên quan đến sự lãnh đạo của Đảng bộ Tỉnh Thái Nguyên trong việc xây dựng lực lượng vũ trang địa phương trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Trình bày có hệ thống, kết hợp với phân tích, đánh giá những quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954). Khái quát quá trình chỉ đạo tổ chức của Tỉnh uỷ. Kết quả và những đóng góp nổi bật của lực lượng vũ trang địa phương tỉnh trong 9 năm kháng chiến. Nhận xét, đánh giá về công tác lãnh đạo và sự phát triển trong chủ trương chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương của Đảng bộ tỉnh Thái...

 • 02050000402 .pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Vân;  Advisor: Lê, Văn Lực (2011)

 • Khái quát lại vai trò và lĩnh vực hoạt động của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khái quát vai trò và lĩnh vực, mục tiêu hoạt động của giáo dục đào tạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phân tích thực trạng mối quan hệ giữa giáo dục đào tạo và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam đặc biệt là những lệc lạc trong thời gian qua trong giáo dục đào tạo để làm cơ sở cho việc đề xuất những giải pháp. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò của giáo dục đào tạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 • 02050000400.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Khắc Trinh;  Advisor: Vũ, Quang Hiển (2011)

 • Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh ĐắkLắk và chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến tình trạng di cư đến địa bàn tỉnh ĐắkLắk. Khái quát thực trạng di cư tự do đến tỉnh ĐắkLắk và tác động của nó đến kinh tế - xã hội của tỉnh. Trình bày một cách hệ thống các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như các chương trình dự án đã và đang thực hiện liên quan đến việc giải quyết vấn đề di cư tự do. Trình bày một cách hệ thống các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như các chương trình dự án đã và đang thực hiện liên quan đến việc giải quyết vấn đề di dân tự do. Trình bày các chủ trương, chính sách của Đảng bộ tỉnh ĐắkLắk và đánh giá việc chỉ đạo thực hiện gi...

 • 02050000400.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Lan;  Advisor: Nguyễn, Văn Du (2011)

 • Làm rõ những lợi thế, tiềm năng để phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Ninh Bình. Xuất phát từ những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, luận văn tập trung đi sâu vào phân tích các chủ trương, chính sách của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về phát triển kinh tế du lịch từ năm 1992 đến năm 2008, nhận định khoa học về những thành tựu và hạn chế trong quá trình lãnh đạo kinh tế du lịch của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình. Từ đó, luận văn rút ra những kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo và đề xuất một số giải pháp cụ thể, thiết thực, đóng góp vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình trong lãnh đạo phát triển kinh tế du lịch của tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới.

 • 02050000398 .pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Hoàng Liên Hương;  Advisor: Bùi, Thị Ngọc Lan (2011)

 • Tổng quan luận chứng vai trò chủ thể nhận thức trong học tập của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường chuyên nghiệp tại Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay. Phân tích làm rõ thực trạng phát huy vai trò của chủ thể nhận thức trong học tập của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường chuyên nghiệp tại Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần vào việc phát huy vai trò chủ thể nhận thức trong học tập của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường chuyên nghiệp tại Lạng Sơn.

 • 02050000397.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hoài;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2011)

 • Làm rõ khái niệm lối sống, vai trò của lối sống thanh niên đối với sự phát triển xã hội, những yếu tố tác động đến lối sống thanh niên Việt Nam hiện nay. Khảo sát thực trạng lối sống thanh niên Việt Nam hiện nay. Đề xuất phương hướng và một số giải pháp xây dựng lối sống văn minh – hiện đại cho thanh niên Việt Nam: tạo dựng môi trường kinh tế - xã hội lành mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho thanh niên; kết hợp giữa giáo dục gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội trong xây dựng lối sống thanh niên.

 • 02050000637.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thu Huyền;  Advisor: Phạm, Công Nhất (2020-03-26)

 • Trình bày những vấn đề lý luận có liên quan đến vấn đề bình đẳng dân tộc và thực hiện bình đẳng dân tộc ở nước ta hiện nay. Phân tích thực trạng thực hiện bình đẳng dân tộc ở tỉnh Yên Bái hiện nay: thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và một số vấn đề đặt ra. Đề xuất giải pháp cơ bản để nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả quyền bình đẳng dân tộc ở tỉnh Yên Bái trong giai đoạn mới hiện nay.

 • 02050000558_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hiền;  Advisor: Phạm, Văn Chung (2011)

 • Nghiên cứu về nội dung và ý nghĩa của quan điểm cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử trong quá trình hình thành và phát triển, qua đó khảo cứu những tác phẩm tiêu biểu của Mác, Ăngghen và Lênin, đồng thời tìm hiểu một số những nghiên cứu khác, từ đó tổng kết nội dung phương pháp luận của quan điểm này. Vận dụng những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử để chứng minh, xác định bản chất của toàn cầu hoá cũng như chứng minh ý nghĩa của quan điểm xem xét này đối với nhận thức quá trình phát triển Việt Nam hiện nay.

 • 02050000556_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thị Thanh Quý;  Advisor: Phạm, Ngọc Quang (2011)

 • Giới thiệu quan niệm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhà nước đối với kinh tế, quan điểm của Đảng về vai trò của Nhà nước ta đối với việc giữ vững định hướng Xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường (KTTT). Phân tích thực trạng vai trò của Nhà nước trong việc giữ vững định hướng XHCN đối với sự phát triển nền KTTT qua 25 năm đổi mới ở nước ta. Trình bày những vần đề còn tồn tại. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của nhà nước trong việc giữ vững định hướng XHCN đối với sự phát triển nền KTTT ở Việt Nam hiện nay

 • 02050000547_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Mây Ước;  Advisor: Nguyễn, Đức Diện (2011)

 • Phân tích hoàn cảnh ra đời tư tưởng triết học của Ngô Thì Nhậm từ góc độ triết học. Trong quá trình nghiên cứu tư tưởng triết học của Ngô Thì Nhậm, luận văn còn so sánh với một số tư tưởng triết học của các thiền gia trước đó như Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng Sỹ Trần Tung,…Chỉ ra một số giá trị của tư tưởng Ngô Thì Nhậm trong lịch sử tư tưởng Việt Nam.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 11799