USSH - Master Theses : [6568]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6568
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ninh, Văn Đạt;  Advisor: Phạm, Văn Khoái. (2021)

 • Nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề của văn bản 金剛般若波羅密經 Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật kinh 金剛般若波羅密經 trong tập AB.367 [mặt văn bản học, cơ cấu, phương thức sắp đặt các phần, cũng như về phương thức “giải quốc âm” văn bản cho mục tiêu truyền giảng và phổ biến bản kinh này của Hòa thượng Phúc Điền

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Yến;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Dung (2020)

 • Nghiên cứu đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động thông tin - thư viện tại Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động thông tin - thư viện tại Thư viện Khoa Quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học tại Khoa quốc tế nói riêng, Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thơm;  Advisor: Dương, Văn Huy (2020)

 • Luận văn làm rõ bối cảnh (bao gồm các tác động khách quan và các nhân tố chủ quan) dẫn tới sự ra đời của chính sách cứu nạn. Làm rõ nội dung của chính sách cứu nạn và sự điều chỉnh trong quá trình triển khai chính sách cứu nạn của nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX. Đưa ra các nhận xét về tính hiệu quả, đặc điểm và ý nghĩa của chính sách cứu nạn trong nhận thức và ứng xử với biển của nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thế Hanh;  Advisor: Trần, Thị Minh Đức (2020)

 • Luận văn đưa ra những lý luận tâm lý khoa học về mối quan hệ từng thành viên trong gia đình sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển tâm lý của từng cá nhân như thế nào. Áp dụng các liệu pháp tâm lí đối với trường hợp một trẻ có rối loạn lo âu lan tỏa sinh ra trong môi trường có rối loạn chức năng gia đình. Đưa ra kết luận và kiến nghị cho ca lâm sàng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thị Nguyệt;  Advisor: Nguyễn, Tuấn Minh (2020)

 • Luận văn làm rõ nội dung, bước triển khai trong chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump; đánh giá những tác động đến người nhập cư Việt Nam vào Mỹ như thế nào? Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất cho Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề nhập cư nếu Mỹ áp dụng chính sách nhập cư mới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Hưng;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2021)

 • Luận văn tập trung đi sâu vào phân tích thực trạng nội dung và hình thức thể hiện của các chương trình đấu tranh chống “Tự diễn biến” và “Tự chuyển hóa” trên sóng truyền hình Việt Nam nhằm đánh giá thành công, hạn chế và từ đó, đề xuất giải pháp, khuyến nghị góp phần nâng cao chất lượng thông tin đấu tranh chống “Tự diễn biến” và “Tự chuyển hóa” trên sóng truyền hình.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hồng;  Advisor: Lê, Thị Minh Loan (2020)

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng tần suất thực hiện hành vi công dân trong tổ chức của giáo viên mầm non thành phố Hà Nội, luận văn phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi công dân trong tổ chức của giáo viên, từ đó đưa ra một số kiến nghị tăng cường hành vi công dân trong tổ chức của giáo viên mầm non thành phố Hà Nội.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6568

USSH - Master Theses : [6568]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6568
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ninh, Văn Đạt;  Advisor: Phạm, Văn Khoái. (2021)

 • Nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề của văn bản 金剛般若波羅密經 Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật kinh 金剛般若波羅密經 trong tập AB.367 [mặt văn bản học, cơ cấu, phương thức sắp đặt các phần, cũng như về phương thức “giải quốc âm” văn bản cho mục tiêu truyền giảng và phổ biến bản kinh này của Hòa thượng Phúc Điền

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Yến;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Dung (2020)

 • Nghiên cứu đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động thông tin - thư viện tại Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động thông tin - thư viện tại Thư viện Khoa Quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học tại Khoa quốc tế nói riêng, Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thơm;  Advisor: Dương, Văn Huy (2020)

 • Luận văn làm rõ bối cảnh (bao gồm các tác động khách quan và các nhân tố chủ quan) dẫn tới sự ra đời của chính sách cứu nạn. Làm rõ nội dung của chính sách cứu nạn và sự điều chỉnh trong quá trình triển khai chính sách cứu nạn của nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX. Đưa ra các nhận xét về tính hiệu quả, đặc điểm và ý nghĩa của chính sách cứu nạn trong nhận thức và ứng xử với biển của nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thế Hanh;  Advisor: Trần, Thị Minh Đức (2020)

 • Luận văn đưa ra những lý luận tâm lý khoa học về mối quan hệ từng thành viên trong gia đình sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển tâm lý của từng cá nhân như thế nào. Áp dụng các liệu pháp tâm lí đối với trường hợp một trẻ có rối loạn lo âu lan tỏa sinh ra trong môi trường có rối loạn chức năng gia đình. Đưa ra kết luận và kiến nghị cho ca lâm sàng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thị Nguyệt;  Advisor: Nguyễn, Tuấn Minh (2020)

 • Luận văn làm rõ nội dung, bước triển khai trong chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump; đánh giá những tác động đến người nhập cư Việt Nam vào Mỹ như thế nào? Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất cho Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề nhập cư nếu Mỹ áp dụng chính sách nhập cư mới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Hưng;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2021)

 • Luận văn tập trung đi sâu vào phân tích thực trạng nội dung và hình thức thể hiện của các chương trình đấu tranh chống “Tự diễn biến” và “Tự chuyển hóa” trên sóng truyền hình Việt Nam nhằm đánh giá thành công, hạn chế và từ đó, đề xuất giải pháp, khuyến nghị góp phần nâng cao chất lượng thông tin đấu tranh chống “Tự diễn biến” và “Tự chuyển hóa” trên sóng truyền hình.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hồng;  Advisor: Lê, Thị Minh Loan (2020)

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng tần suất thực hiện hành vi công dân trong tổ chức của giáo viên mầm non thành phố Hà Nội, luận văn phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi công dân trong tổ chức của giáo viên, từ đó đưa ra một số kiến nghị tăng cường hành vi công dân trong tổ chức của giáo viên mầm non thành phố Hà Nội.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6568