USSH - Master Theses : [4931]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4931
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Yến;  Advisor: Hoàng Hồng (2009)

 • Giới thiệu sơ bộ về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Bắc Ninh. Hệ thống hóa các chủ trương, giải pháp của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh trong việc lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế (CCKT) ở địa phương từ năm 1997 đến năm 2006. Đánh giá bước đầu những thành tựu, hạn chế và những nguyên nhân của hạn chế trong quá trình chuyển dịch CCKT ở tỉnh Bắc Ninh từ năm 1997 – 2006. Đúc rút ra một số kinh nghiệm của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch CCKT của địa phương thời gian từ 1997 - 2006

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Toản;  Advisor: Nguyễn, Quý Thanh (2007)

 • Qua 193 hồ sơ về các trường hợp ly hôn của huyện Bình Xuyên từ năm 2004-2006, tiến hành mô tả, phân tích thực trạng, nguyên nhân và hậu quả của ly hôn ở Bình Xuyên-Vĩnh phúc, đồng thời chỉ rõ hậu quả do lý hôn để lại cho cá nhân trong cuộc và cho xã hội. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đưa ra một số kết luận, đánh giá thực trạng, nguyên nhân, hậu quả ly hôn và đưa ra một số giải pháp, khuyến nghị

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Tiến;  Advisor: Vũ, Cao Đàm (2008)

 • Tổng quan cơ sở lý luận của việc đánh giá về mặt công nghệ, đề cập tới những hạn chế trong hoạt động quản lý nhà nước (HĐQLNN) theo bộ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2000. Phát hiện ra khâu yếu là ở vấn đề Công vụ. Đề ra chính sách với Công vụ, nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân trong quá trình áp dụng. Phân tích thực trạng HĐQLNN theo bộ Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 ở Hà Nam và nguyên nhân chính dẫn tới những bất cập là ở mục tiêu làm hài lòng người dân còn hạn chế. Trình bày vấn đề hoạt động Công vụ trong chính sách. Đi sâu nghiên cứu chính sách đồng thời với việc áp dụng bộ tiêu chuẩn với việc chuẩn hóa Công vụ. Đề xuất một số quan điểm, nguyên tắc, nội dung và phương pháp...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Khắc Hải;  Advisor: Nguyễn, Hàm Giá (2000)

 • Phân tích và làm rõ sắc thái văn hoá, giá trị truyền thống dân tộc trong quá trình lịch sử ở tỉnh Nghệ An. Từ đó tiến hành dự báo xu hướng vận động của các giá trị truyền thống trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Nghệ An. Qua đó nêu lên một số giải pháp nhằm giảm thiểu những mặt hạn chế và phát huy vai trò tích cực của giá trị truyền thống trong quá trình phát triển kinh tế ở tỉnh Nghệ An hiện nay.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Giang;  Advisor: Phạm, Ngọc Thanh (2009)

 • Tìm hiểu nội hàm của các khái niệm có liên quan như: “văn hóa”, “giá trị”, “truyền thống”, “giá trị văn hóa truyền thống”. Hệ thống hóa và đi sâu phân tích những giá trị văn hóa truyền thống cơ bản trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Tìm hiểu khái quát về quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam và ảnh hưởng của quá trình này đến sự phát triển của các lĩnh vực xã hội. Phân tích vai trò của các giá trị văn hóa truyền thống trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đưa ra 11 giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò của các giá trị văn hóa này, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân c...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Giang;  Advisor: Mai, Quỳnh Nam (2007)

 • Tiến hành nhận diện hoạt động báo in và báo điện tử ở Hà Nội trong bối cảnh xã hội đô thị đang phát triển; Đo lường cách thức và mức độ đọc báo in và báo điện tử của các nhóm công chúng, từ đó tìm ra mục đích đọc báo in và báo điện tử cũng như những nội dung thường được công chúng theo dõi để lý giải những tương đồng, khác biệt của mối tương quan giữa hành vi đọc báo in và báo điện tử. Đưa ra những kiến nghị, đề xuất để góp phần tăng cường tính hiệu quả truyền thông của báo in và báo điện tử

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Tiến Duẩn;  Advisor: Đinh, Văn Hường (2007)

 • Xác định những nội dung cơ bản của thông tin Trong nước Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN); nêu những nét chung về TTXVN và tổ chức, hoạt động của Ban biên tập tin Trong nước. Khảo sát hoạt động và phân tích thực trạng trong công tác đưa tin Trong nước của Ban Biên tập tin Trong nước của TTXVN giai đoạn 2004-2006, để phân tích rõ thành tựu, hạn chế cũng như ưu, nhược điểm trong công tác đưa tin trong nước. Đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đưa tin Trong nước của TTXVN trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của báo chí truyền thông trong nước và thế giới

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Hoa Thắm;  Advisor: Lê, Văn Lân (2014)

 • Đi sâu, tìm hiểu về hình tượng cái tôi trữ tình trong tập thơ “Tiếng thu” của nhà thơ Lưu Trọng Lư. Tiến hành khảo sát một cách chi tiết, toàn diện hệ thống Thời gian và không gian nghệ thuật trong tập thơ “Tiếng thu”. Đưa ra một số phương diện nghệ thuật từ tập thơ “Tiếng thu” của tác giả Lưu Trọng Lư. Để từ đó, đóng góp một phần nhỏ vào việc cùng tôn vinh tác giả trong nền văn học dân tộc

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Vân Hà;  Advisor: Lưu, Minh Văn (2009)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về ý thức công dân (YTCD) và tác động của nhân tố văn hóa đến sự hình thành YTCD. Làm rõ khái niệm và tính cấp thiết của việc xây dựng YTCD trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay. Nghiên cứu và đi sâu phân tích vai trò của nhân tố văn hóa với việc xây dựng YTCD, từ đó, chỉ ra những tác động của nền văn hóa Việt Nam trong quá trình xây dựng YTCD hiện nay. Đưa ra một số khuyến nghị như: xây dựng môi trường kinh tế - xã hội thuận lợi cho sự hình thành tư cách công dân và YTCD; phát huy mặt tích cực của những giá trị truyền thống đối với sự hình thành YTCD; đổi mới phương thức giáo dục YTCD… nhằm nâng cao vai trò của nhân tố văn hóa trong việc xây dựng YTCD ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền;  Advisor: Nguyễn, Thái Sơn (2014)

 • Giới thiệu cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên, trên cơ sở đó nêu rõ nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên. Phân tích có hệ thống quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác thanh niên, thực trạng công tác giáo dục thanh niên cũng như thực trạng thanh niên Việt Nam hiện nay. Đưa ra những giải pháp thiết thực để có thể đưa tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên vào thực tiễn hiện nay

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phan Vũ;  Advisor: Ngô, Hữu Thảo (2014)

 • Làm rõ một số vấn đề lý luận về tôn giáo và công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo ở nước ta hiện nay. Phân tích thực trạng công tác quản lý nhà nước các hoạt động tôn giáo ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay và những vấn đề đặt ra. Đề xuất phương hướng, giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lã, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Đỗ, Quang Hưng (2020-04-07)

 • Luận văn “Phật giáo Tây Tạng – Lịch sử và những vấn đề đặt ra hiện nay” bước đầu làm rõ lịch sử hình thành, phát triển của Phật giáo Tây Tạng; những đặc điểm tương đồng và khác biệt so với Phật giáo Đại thừa của Trung Hoa. Ngoài ra, luận văn đã góp phần làm rõ vai trò của Phật giáo Tây Tạng trong đời sống tôn giáo - chính trị - xã hội - văn hoá, không những đối với Tây Tạng mà còn ảnh hưởng ngày càng sâu sắc đối với nhiều nước trên thế giới kể cả ở Âu Mỹ. Riêng về mặt chính trị, Phật giáo Tây Tạng là vấn đề gai góc với nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa từ xưa đến nay (ít nhất từ năm 1949). Cho đến nay, vấn đề Phật giáo Tây Tạng vẫn đang được coi là “thùng thuốc súng” của Trung Quốc, ng...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Diệp, Tiểu Hoa;  Advisor: Nguyễn, Văn Chính (2014)

 • Khảo sát các từ được cho là có nguồn gốc Ấn – Âu trong tiếng Hán được ghi trong từ điển và trong một số tác phẩm văn học dịch. Công việc này cũng sẽ được tiến hành đối với tiếng Việt. Thống kê các từ vay mượn gốc Ấn – Âu trong hai ngôn ngữ, tiến hành phân loại chúng thành các tiểu nhóm rồi mô tả đặc điểm chung và của các từ vay mượn này trước khi đi sâu tìm hiểu một nhóm điển hình. Bước đầu so sánh đặc điểm các từ vay mượn gốc Ấn – Âu trong tiếng Hán và tiếng Việt.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Ngọc Long;  Advisor: Phạm, Xanh (2000)

 • Khái quát quá trình xây dựng và phát triển căn cứ địa kháng chiến U Minh Hạ từ 1954-1960. Nêu bật vai trò của U Minh Hạ đối với phong trào đồng khởi 1960. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc hoạch định chiến lược an ninh quốc phòng giai đoạn hiện nay.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Khuất, Thị Hòa;  Advisor: Nguyễn, Thanh Bình (2014)

 • Trình bày khái lược về những điều kiện kinh tế - xã hội và tiền đề hình thành tư tưởng đạo đức của Khổng Tử và sách Luận ngữ. Phân tích những nội dung cơ bản trong tư tưởng đạo đức của Khổng Tử qua sách “Luận ngữ”. Tìm hiểu và phân tích một số giá trị và hạn chế chủ yếu trong tư tưởng đạo đức của Khổng Tử

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Yến;  Advisor: Phạm, Thị Lương Diệu (2014)

 • Trình bày một cách có hệ thống quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh từ năm 1997 đến năm 2012. Khái quát quá trình phát triển của KTTN và đóng góp của khối kinh tế này đối với kinh tế địa phương từ năm 1997 đến năm 2012. Phân tích, đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong quá trình lãnh đạo phát triển KTTN của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, rút ra một số kinh nghiệm từ quá trình lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đối với thành phần KTTN ở địa phương trong thời gian từ năm 1997 đến năm 2012

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thế Hùng;  Advisor: Vũ, Văn Viên (2000)

 • Tìm hiểu sự hình thành tư duy biện chứng Mác-xit thông qua sự vận động của tư duy triết học trước Mác ở phương Tây. Chỉ ra tính tất yếu của sự hình thành và thực chất của tư duy biện chứng Macxit. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tư duy biện chứng ở nước ta, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước hiện nay.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Thu Hoài;  Advisor: Đoàn, Ngọc Hải (2014)

 • Làm rõ yêu cầu khách quan phát triển giáo dục phổ thông ở Hòa Bình từ năm 2000 đến năm 2010. Trình bày một cách có hệ thống quá trình Đảng bộ tỉnh Hòa Bình vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng để lãnh đạo thực hiện phát triển giáo dục phổ thông trong trong những năm 2000 – 2010. Đánh giá khách quan các thành tựu, hạn chế và bước đầu rút ra một số kinh nghiệm phục vụ thực tiễn

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4931

USSH - Master Theses : [4931]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4931
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Yến;  Advisor: Hoàng Hồng (2009)

 • Giới thiệu sơ bộ về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Bắc Ninh. Hệ thống hóa các chủ trương, giải pháp của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh trong việc lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế (CCKT) ở địa phương từ năm 1997 đến năm 2006. Đánh giá bước đầu những thành tựu, hạn chế và những nguyên nhân của hạn chế trong quá trình chuyển dịch CCKT ở tỉnh Bắc Ninh từ năm 1997 – 2006. Đúc rút ra một số kinh nghiệm của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch CCKT của địa phương thời gian từ 1997 - 2006

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Toản;  Advisor: Nguyễn, Quý Thanh (2007)

 • Qua 193 hồ sơ về các trường hợp ly hôn của huyện Bình Xuyên từ năm 2004-2006, tiến hành mô tả, phân tích thực trạng, nguyên nhân và hậu quả của ly hôn ở Bình Xuyên-Vĩnh phúc, đồng thời chỉ rõ hậu quả do lý hôn để lại cho cá nhân trong cuộc và cho xã hội. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đưa ra một số kết luận, đánh giá thực trạng, nguyên nhân, hậu quả ly hôn và đưa ra một số giải pháp, khuyến nghị

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Tiến;  Advisor: Vũ, Cao Đàm (2008)

 • Tổng quan cơ sở lý luận của việc đánh giá về mặt công nghệ, đề cập tới những hạn chế trong hoạt động quản lý nhà nước (HĐQLNN) theo bộ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2000. Phát hiện ra khâu yếu là ở vấn đề Công vụ. Đề ra chính sách với Công vụ, nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân trong quá trình áp dụng. Phân tích thực trạng HĐQLNN theo bộ Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 ở Hà Nam và nguyên nhân chính dẫn tới những bất cập là ở mục tiêu làm hài lòng người dân còn hạn chế. Trình bày vấn đề hoạt động Công vụ trong chính sách. Đi sâu nghiên cứu chính sách đồng thời với việc áp dụng bộ tiêu chuẩn với việc chuẩn hóa Công vụ. Đề xuất một số quan điểm, nguyên tắc, nội dung và phương pháp...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Khắc Hải;  Advisor: Nguyễn, Hàm Giá (2000)

 • Phân tích và làm rõ sắc thái văn hoá, giá trị truyền thống dân tộc trong quá trình lịch sử ở tỉnh Nghệ An. Từ đó tiến hành dự báo xu hướng vận động của các giá trị truyền thống trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Nghệ An. Qua đó nêu lên một số giải pháp nhằm giảm thiểu những mặt hạn chế và phát huy vai trò tích cực của giá trị truyền thống trong quá trình phát triển kinh tế ở tỉnh Nghệ An hiện nay.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Giang;  Advisor: Phạm, Ngọc Thanh (2009)

 • Tìm hiểu nội hàm của các khái niệm có liên quan như: “văn hóa”, “giá trị”, “truyền thống”, “giá trị văn hóa truyền thống”. Hệ thống hóa và đi sâu phân tích những giá trị văn hóa truyền thống cơ bản trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Tìm hiểu khái quát về quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam và ảnh hưởng của quá trình này đến sự phát triển của các lĩnh vực xã hội. Phân tích vai trò của các giá trị văn hóa truyền thống trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đưa ra 11 giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò của các giá trị văn hóa này, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân c...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Giang;  Advisor: Mai, Quỳnh Nam (2007)

 • Tiến hành nhận diện hoạt động báo in và báo điện tử ở Hà Nội trong bối cảnh xã hội đô thị đang phát triển; Đo lường cách thức và mức độ đọc báo in và báo điện tử của các nhóm công chúng, từ đó tìm ra mục đích đọc báo in và báo điện tử cũng như những nội dung thường được công chúng theo dõi để lý giải những tương đồng, khác biệt của mối tương quan giữa hành vi đọc báo in và báo điện tử. Đưa ra những kiến nghị, đề xuất để góp phần tăng cường tính hiệu quả truyền thông của báo in và báo điện tử

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Tiến Duẩn;  Advisor: Đinh, Văn Hường (2007)

 • Xác định những nội dung cơ bản của thông tin Trong nước Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN); nêu những nét chung về TTXVN và tổ chức, hoạt động của Ban biên tập tin Trong nước. Khảo sát hoạt động và phân tích thực trạng trong công tác đưa tin Trong nước của Ban Biên tập tin Trong nước của TTXVN giai đoạn 2004-2006, để phân tích rõ thành tựu, hạn chế cũng như ưu, nhược điểm trong công tác đưa tin trong nước. Đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đưa tin Trong nước của TTXVN trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của báo chí truyền thông trong nước và thế giới

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Hoa Thắm;  Advisor: Lê, Văn Lân (2014)

 • Đi sâu, tìm hiểu về hình tượng cái tôi trữ tình trong tập thơ “Tiếng thu” của nhà thơ Lưu Trọng Lư. Tiến hành khảo sát một cách chi tiết, toàn diện hệ thống Thời gian và không gian nghệ thuật trong tập thơ “Tiếng thu”. Đưa ra một số phương diện nghệ thuật từ tập thơ “Tiếng thu” của tác giả Lưu Trọng Lư. Để từ đó, đóng góp một phần nhỏ vào việc cùng tôn vinh tác giả trong nền văn học dân tộc

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Vân Hà;  Advisor: Lưu, Minh Văn (2009)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về ý thức công dân (YTCD) và tác động của nhân tố văn hóa đến sự hình thành YTCD. Làm rõ khái niệm và tính cấp thiết của việc xây dựng YTCD trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay. Nghiên cứu và đi sâu phân tích vai trò của nhân tố văn hóa với việc xây dựng YTCD, từ đó, chỉ ra những tác động của nền văn hóa Việt Nam trong quá trình xây dựng YTCD hiện nay. Đưa ra một số khuyến nghị như: xây dựng môi trường kinh tế - xã hội thuận lợi cho sự hình thành tư cách công dân và YTCD; phát huy mặt tích cực của những giá trị truyền thống đối với sự hình thành YTCD; đổi mới phương thức giáo dục YTCD… nhằm nâng cao vai trò của nhân tố văn hóa trong việc xây dựng YTCD ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền;  Advisor: Nguyễn, Thái Sơn (2014)

 • Giới thiệu cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên, trên cơ sở đó nêu rõ nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên. Phân tích có hệ thống quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác thanh niên, thực trạng công tác giáo dục thanh niên cũng như thực trạng thanh niên Việt Nam hiện nay. Đưa ra những giải pháp thiết thực để có thể đưa tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên vào thực tiễn hiện nay

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phan Vũ;  Advisor: Ngô, Hữu Thảo (2014)

 • Làm rõ một số vấn đề lý luận về tôn giáo và công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo ở nước ta hiện nay. Phân tích thực trạng công tác quản lý nhà nước các hoạt động tôn giáo ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay và những vấn đề đặt ra. Đề xuất phương hướng, giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lã, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Đỗ, Quang Hưng (2020-04-07)

 • Luận văn “Phật giáo Tây Tạng – Lịch sử và những vấn đề đặt ra hiện nay” bước đầu làm rõ lịch sử hình thành, phát triển của Phật giáo Tây Tạng; những đặc điểm tương đồng và khác biệt so với Phật giáo Đại thừa của Trung Hoa. Ngoài ra, luận văn đã góp phần làm rõ vai trò của Phật giáo Tây Tạng trong đời sống tôn giáo - chính trị - xã hội - văn hoá, không những đối với Tây Tạng mà còn ảnh hưởng ngày càng sâu sắc đối với nhiều nước trên thế giới kể cả ở Âu Mỹ. Riêng về mặt chính trị, Phật giáo Tây Tạng là vấn đề gai góc với nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa từ xưa đến nay (ít nhất từ năm 1949). Cho đến nay, vấn đề Phật giáo Tây Tạng vẫn đang được coi là “thùng thuốc súng” của Trung Quốc, ng...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Diệp, Tiểu Hoa;  Advisor: Nguyễn, Văn Chính (2014)

 • Khảo sát các từ được cho là có nguồn gốc Ấn – Âu trong tiếng Hán được ghi trong từ điển và trong một số tác phẩm văn học dịch. Công việc này cũng sẽ được tiến hành đối với tiếng Việt. Thống kê các từ vay mượn gốc Ấn – Âu trong hai ngôn ngữ, tiến hành phân loại chúng thành các tiểu nhóm rồi mô tả đặc điểm chung và của các từ vay mượn này trước khi đi sâu tìm hiểu một nhóm điển hình. Bước đầu so sánh đặc điểm các từ vay mượn gốc Ấn – Âu trong tiếng Hán và tiếng Việt.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Ngọc Long;  Advisor: Phạm, Xanh (2000)

 • Khái quát quá trình xây dựng và phát triển căn cứ địa kháng chiến U Minh Hạ từ 1954-1960. Nêu bật vai trò của U Minh Hạ đối với phong trào đồng khởi 1960. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc hoạch định chiến lược an ninh quốc phòng giai đoạn hiện nay.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Khuất, Thị Hòa;  Advisor: Nguyễn, Thanh Bình (2014)

 • Trình bày khái lược về những điều kiện kinh tế - xã hội và tiền đề hình thành tư tưởng đạo đức của Khổng Tử và sách Luận ngữ. Phân tích những nội dung cơ bản trong tư tưởng đạo đức của Khổng Tử qua sách “Luận ngữ”. Tìm hiểu và phân tích một số giá trị và hạn chế chủ yếu trong tư tưởng đạo đức của Khổng Tử

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Yến;  Advisor: Phạm, Thị Lương Diệu (2014)

 • Trình bày một cách có hệ thống quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh từ năm 1997 đến năm 2012. Khái quát quá trình phát triển của KTTN và đóng góp của khối kinh tế này đối với kinh tế địa phương từ năm 1997 đến năm 2012. Phân tích, đánh giá về ưu điểm, hạn chế trong quá trình lãnh đạo phát triển KTTN của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, rút ra một số kinh nghiệm từ quá trình lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đối với thành phần KTTN ở địa phương trong thời gian từ năm 1997 đến năm 2012

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thế Hùng;  Advisor: Vũ, Văn Viên (2000)

 • Tìm hiểu sự hình thành tư duy biện chứng Mác-xit thông qua sự vận động của tư duy triết học trước Mác ở phương Tây. Chỉ ra tính tất yếu của sự hình thành và thực chất của tư duy biện chứng Macxit. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tư duy biện chứng ở nước ta, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước hiện nay.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Thu Hoài;  Advisor: Đoàn, Ngọc Hải (2014)

 • Làm rõ yêu cầu khách quan phát triển giáo dục phổ thông ở Hòa Bình từ năm 2000 đến năm 2010. Trình bày một cách có hệ thống quá trình Đảng bộ tỉnh Hòa Bình vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng để lãnh đạo thực hiện phát triển giáo dục phổ thông trong trong những năm 2000 – 2010. Đánh giá khách quan các thành tựu, hạn chế và bước đầu rút ra một số kinh nghiệm phục vụ thực tiễn

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4931