HUS - Undergraduate Theses : [6]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6
 • 01050003873.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Mạnh Cường;  Advisor: Nguyễn, Trọng Uyển; Nghiêm, Xuân Thung (2018)

 • - Luận án đã khảo sát được điều kiện hoạt hóa chất nền pyroluzit, laterit tối ưu. - Đã tổng hợp được vật liệu MnO2 kích thước hạt < 50 nm. Tổng hợp được hệ MnOOH-FeOOH bằng phương pháp đồng kết tủa, kích thước hạt đạt từ 20-50nm. Trong đó, vật liệu MnO2 dạng vô định hình và hệ MnOOH-FeOOH chưa từng được công bố. - Đã cố định được các hạt MnO2, MnOOH-FeOOH kích thước nano lên silicagen, pyroluzit, laterit đã hoạt hóa; được minh chứng bởi các phương pháp hóa lý hiện đại như EDS, FTIR, XRF, XRD, SEM, TEM, Raman và BET. - Tạo được vật liệu có tải trọng hấp phụ asen, amoni, mangan, photphat cao; quá trình hấp phụ tuân theo mô hình đẳng nhiệt Langmuir và quá trình hấp phụ asen được nghi...

 • 01050003872.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy;  Advisor: Trần, Văn Trản; Bùi, Thanh Tú (2018)

 • - Trong trường hợp hai chiều, đã phát hiện ra các dạng chuyển động của dòng chảy bao gồm: chuyển động dừng, chuyển động tuần hoàn hay giả tuần hoàn. - Đã chỉ ra một cách định lượng ảnh hưởng của hai loại điều kiện biên khác nhau đến hiệu quả thông thoáng. - Trong trường hợp ba chiều, đã tìm ra các dạng dòng chảy như trong trường hợp hai chiều. Trong các công bố trước đây, các tác giả mới chỉ ra được sự tồn tại của dòng chảy dừng và tuần hoàn nhưng luận án đã phát hiện thêm được dòng chảy giả tuần hoàn. - Đã tiến hành mô phỏng bài toán thông thoáng với các vị trí khác nhau của cửa hút – cửa xả để đánh giá hiệu quả của quá trình truyền tải nhiệt hoặc chất ô nhiễm trong miền hì...

 • 01050003871.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vương, Diệu Linh;  Advisor: Võ, Thị Thương Lan (2018)

 • - Lần đầu tiên xây dựng và tối ưu hóa được điều kiện phản ứng MS-PCR để phát hiện promoter gen GSTP1 bị methyl hóa ở bệnh nhân quá sản lành tính và ung thư tuyến tiền liệt; xác định được tỷ lệ methyl hóa promoter gen GSTP1 ở bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt và quá sản lành tính chiếm 66,1 % và 10,8 %. Ngưỡng phát hiện methyl hóa promoter gen GSTP1 ở bệnh nhân quá sản lành tính và ung thư tuyến tiền liệt qua phản ứng MS-PCR là 0,15 %. - Sự sai khác có ý nghĩa giữa methyl hóa promoter gen GSTP1 với ung thư tuyến tiền liệt, p < 0,05. - Kết hợp kỹ thuật lai điểm với kỹ thuật MS-PCR để tăng độ nhạy (ngưỡng phát hiện là 0,01 %), đảm bảo độ đặc hiệu của kỹ thuật MS-PCR trong việc phát hi...

 • 01050003870.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thanh Vân;  Advisor: Nguyễn, Văn Quảng; Bùi, Tuấn Việt (2018)

 • -Luận văn cung cấp một danh lục đầy đủ và mới nhất cho đến nay về thành phần loài kiến (họ Formicidae) ở Hà Nội và vùng phụ cận, bao gồm 171 loài, thuộc 57 giống, 9 phân họ (143 loài đã xác định được tên khoa học), trong đó ghi nhận mới 2 giống (Brachymyrmex Mayr, 1868 và Formosimyrma Terayama, 2009) và 56 loài cho khu hệ kiến Việt Nam, 65 loài cho khu hệ kiến Hà Nội. - Cung cấp các dẫn liệu mới và đầy đủ nhất về mức độ đa đạng, thành phần loài kiến theo các hệ sinh thái, theo các dải độ cao và theo mùa, đồng thời cung cấp những dẫn liệu đầu tiên về thành phần các nhóm chức năng kiến ở các hệ sinh thái khác nhau trong khu vực nghiên cứu...

 • 01050003870.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thanh Vân;  Advisor: Nguyễn, Văn Quảng; Bùi, Tuấn Việt (2018)

 • -Luận văn cung cấp một danh lục đầy đủ và mới nhất cho đến nay về thành phần loài kiến (họ Formicidae) ở Hà Nội và vùng phụ cận, bao gồm 171 loài, thuộc 57 giống, 9 phân họ (143 loài đã xác định được tên khoa học), trong đó ghi nhận mới 2 giống (Brachymyrmex Mayr, 1868 và Formosimyrma Terayama, 2009) và 56 loài cho khu hệ kiến Việt Nam, 65 loài cho khu hệ kiến Hà Nội. -Cung cấp các dẫn liệu mới và đầy đủ nhất về mức độ đa đạng, thành phần loài kiến theo các hệ sinh thái, theo các dải độ cao và theo mùa, đồng thời cung cấp những dẫn liệu đầu tiên về thành phần các nhóm chức năng kiến ở các hệ sinh thái khác nhau trong khu vực nghiên cứu....

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6

HUS - Undergraduate Theses : [6]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6
 • 01050003873.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Mạnh Cường;  Advisor: Nguyễn, Trọng Uyển; Nghiêm, Xuân Thung (2018)

 • - Luận án đã khảo sát được điều kiện hoạt hóa chất nền pyroluzit, laterit tối ưu. - Đã tổng hợp được vật liệu MnO2 kích thước hạt < 50 nm. Tổng hợp được hệ MnOOH-FeOOH bằng phương pháp đồng kết tủa, kích thước hạt đạt từ 20-50nm. Trong đó, vật liệu MnO2 dạng vô định hình và hệ MnOOH-FeOOH chưa từng được công bố. - Đã cố định được các hạt MnO2, MnOOH-FeOOH kích thước nano lên silicagen, pyroluzit, laterit đã hoạt hóa; được minh chứng bởi các phương pháp hóa lý hiện đại như EDS, FTIR, XRF, XRD, SEM, TEM, Raman và BET. - Tạo được vật liệu có tải trọng hấp phụ asen, amoni, mangan, photphat cao; quá trình hấp phụ tuân theo mô hình đẳng nhiệt Langmuir và quá trình hấp phụ asen được nghi...

 • 01050003872.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy;  Advisor: Trần, Văn Trản; Bùi, Thanh Tú (2018)

 • - Trong trường hợp hai chiều, đã phát hiện ra các dạng chuyển động của dòng chảy bao gồm: chuyển động dừng, chuyển động tuần hoàn hay giả tuần hoàn. - Đã chỉ ra một cách định lượng ảnh hưởng của hai loại điều kiện biên khác nhau đến hiệu quả thông thoáng. - Trong trường hợp ba chiều, đã tìm ra các dạng dòng chảy như trong trường hợp hai chiều. Trong các công bố trước đây, các tác giả mới chỉ ra được sự tồn tại của dòng chảy dừng và tuần hoàn nhưng luận án đã phát hiện thêm được dòng chảy giả tuần hoàn. - Đã tiến hành mô phỏng bài toán thông thoáng với các vị trí khác nhau của cửa hút – cửa xả để đánh giá hiệu quả của quá trình truyền tải nhiệt hoặc chất ô nhiễm trong miền hì...

 • 01050003871.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vương, Diệu Linh;  Advisor: Võ, Thị Thương Lan (2018)

 • - Lần đầu tiên xây dựng và tối ưu hóa được điều kiện phản ứng MS-PCR để phát hiện promoter gen GSTP1 bị methyl hóa ở bệnh nhân quá sản lành tính và ung thư tuyến tiền liệt; xác định được tỷ lệ methyl hóa promoter gen GSTP1 ở bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt và quá sản lành tính chiếm 66,1 % và 10,8 %. Ngưỡng phát hiện methyl hóa promoter gen GSTP1 ở bệnh nhân quá sản lành tính và ung thư tuyến tiền liệt qua phản ứng MS-PCR là 0,15 %. - Sự sai khác có ý nghĩa giữa methyl hóa promoter gen GSTP1 với ung thư tuyến tiền liệt, p < 0,05. - Kết hợp kỹ thuật lai điểm với kỹ thuật MS-PCR để tăng độ nhạy (ngưỡng phát hiện là 0,01 %), đảm bảo độ đặc hiệu của kỹ thuật MS-PCR trong việc phát hi...

 • 01050003870.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thanh Vân;  Advisor: Nguyễn, Văn Quảng; Bùi, Tuấn Việt (2018)

 • -Luận văn cung cấp một danh lục đầy đủ và mới nhất cho đến nay về thành phần loài kiến (họ Formicidae) ở Hà Nội và vùng phụ cận, bao gồm 171 loài, thuộc 57 giống, 9 phân họ (143 loài đã xác định được tên khoa học), trong đó ghi nhận mới 2 giống (Brachymyrmex Mayr, 1868 và Formosimyrma Terayama, 2009) và 56 loài cho khu hệ kiến Việt Nam, 65 loài cho khu hệ kiến Hà Nội. - Cung cấp các dẫn liệu mới và đầy đủ nhất về mức độ đa đạng, thành phần loài kiến theo các hệ sinh thái, theo các dải độ cao và theo mùa, đồng thời cung cấp những dẫn liệu đầu tiên về thành phần các nhóm chức năng kiến ở các hệ sinh thái khác nhau trong khu vực nghiên cứu...

 • 01050003870.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thanh Vân;  Advisor: Nguyễn, Văn Quảng; Bùi, Tuấn Việt (2018)

 • -Luận văn cung cấp một danh lục đầy đủ và mới nhất cho đến nay về thành phần loài kiến (họ Formicidae) ở Hà Nội và vùng phụ cận, bao gồm 171 loài, thuộc 57 giống, 9 phân họ (143 loài đã xác định được tên khoa học), trong đó ghi nhận mới 2 giống (Brachymyrmex Mayr, 1868 và Formosimyrma Terayama, 2009) và 56 loài cho khu hệ kiến Việt Nam, 65 loài cho khu hệ kiến Hà Nội. -Cung cấp các dẫn liệu mới và đầy đủ nhất về mức độ đa đạng, thành phần loài kiến theo các hệ sinh thái, theo các dải độ cao và theo mùa, đồng thời cung cấp những dẫn liệu đầu tiên về thành phần các nhóm chức năng kiến ở các hệ sinh thái khác nhau trong khu vực nghiên cứu....

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6