UET - Dissertations : [60]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 60
 • 00050010112.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Điệp, 1984-;  Advisor: Lê, Sỹ Vinh; Hoàng, Xuân Huấn (2019)

 • Trong luận án này, với bài toán xây dựng cây bootstrap tiến hóa ML, chúng tôi đề xuất phương pháp UFBoot2 dựa trên phương pháp UFBoot với 4 cải tiến quan trọng. UFBoot2 cải thiện đáng kể tốc độ và độ chuẩn xác của giá trị bootstrap so với UFBoot. Hơn nữa, UFBoot2 có các cải tiến để xử lý đỉnh đa phân tốt hơn, giảm ảnh hưởng của vi phạm mô hình và mở rộng để phân tích sắp hàng các bộ gen. Với bài toán xây dựng cây bootstrap tiến hóa MP, luận án đề xuất phương pháp mới MPBoot để tìm nhanh lời giải chấp nhận được. MPBoot được phát triển từ ý tưởng của UFBoot với các điều chỉnh quan trọng để phù hợp với tiêu chuẩn MP: tính toán hiệu quả điểm MP cho cây trên sắp hàng bootstrap, vận dụng cá...

 • 00050009387.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tăng, Thế Toan;  Advisor: Trương, Vũ Bằng Giang (2018)

 • Đề xuất được giải pháp thiết kế anten DSPD có băng thông rộng, kích thước nhỏ gọn. Phần tử anten DSPD có thể điều chỉnh được tần số cộng hưởng và tối ưu hóa băng thông một cách dễ dàng, hiệu quả, đặc biệt trong thiết kế anten mảng vi dải độ lợi cao, SLL thấp. Đề xuất được giải pháp thiết kế anten mảng vi dải có SLL thấp sử dụng phần tử anten DSPD và mạng tiếp điện song song Chebyshev. Trong đóng góp này, quy trình thiết kế anten mảng vi dải tiếp điện song song Chebyshev được chú trọng phân tích và trình bày. Đồng thời, quy trình đã được áp dụng để thiết kế một mẫu anten mảng vi dải 8x1 phần tử có SLL thấp dưới -25dB tại tần số trung tâm 4,95 GHz...

 • 00050009386.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Hường;  Advisor: Trương, Ninh Thuận (2018)

 • Đề xuất phương pháp bảo toàn bất biến trong tái cấu trúc biểu đồ lớp của UML. Đầu tiên, luận án hình thức hóa mô hình phần mềm cùng với ràng buộc bất biến bằng ký pháp toán học. Kế tiếp, luận án định nghĩa khuôn mẫu (template) mô tả các phép toán tái cấu trúc. Tiến trình tái cấu trúc trên biểu đồ lớp được thực hiện bằng cách áp dụng các phép toán liên quan đến quan hệ phân cấp trong kế thừa, cụ thể là Folding, Abstraction, Composition, Factoring và Unfolding. Cuối cùng, luận án xây dựng các luật tái cấu trúc đối với từng phép toán và chứng minh sự đúng đắn của các luật này. Sự khác biệt của phương pháp đề xuất đối với các nghiên cứu trước đây thể hiện ở việc xem xét và tích hợp các đặ...

 • 00050009383.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trịnh Đông;  Advisor: Đặng, Văn Hưng (2018)

 • Luận án đã đề xuất mở rộng mô hình PECOS (PErvasive COmponent Systems) cho thành phần phần mềm thời gian thực với mục đích tạo ra một mô hình thành phần phần mềm giúp cho việc phát triển hệ thống được nhanh chóng và có thể phân tích nhiều yếu tố khác nhau từ chức năng đến phi chức năng. Mô hình này được chia thành hai phần, phần thụ động và phần chủ động. Phần thụ động đóng vai trò như một kho chứa các thành phần phần mềm có khả năng đáp ứng mọi yêu cầu của thiết kế. Phần chủ động đóng vai trò tương tác với môi trường, nhận các yêu cầu từ môi trường và gọi các dịch vụ từ phần thụ động để xử lý, sau đó lấy kết quả trả về cho môi trường. Ngoài chức năng trên, mô hình được chia thành ha...

 • ToanVanLuanAn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Đào;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà (2018)

 • Đề xuất một quy trình sinh dữ liệu kiểm thử từ biểu đồ tuần tự UML 2.0 và các ràng buộc OCL. Biểu đồ tuần tự UML 2.0 được áp dụng cho tất cả mười hai toán tử, có cấu trúc phức tạp, các khối lồng ghép nhau. Quá trình sinh dữ liệu kiểm thử tự động được áp dụng cho các biến số và cấu trúc động. Các kịch bản và dữ liệu kiểm thử được sinh ra có thể chuyển thủ công thành các đoạn mã kiểm thử (test script) và thực hiện tự động dựa trên các công cụ kiểm thử. Công cụ đã được cài đặt thực thi với các hệ thống cụ thể và đưa ra các kết quả để minh chứng tính hiệu quả và chính xác của phương pháp đề xuất. Các kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng phương pháp đề xuất sinh ra dữ liệu kiểm thử có độ bao ph...

 • luận án.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hồng Công;  Advisor: Nguyễn, Đình Đức (2018)

 • i. Đã góp phần đề xuất công thức tính sự thay đổi các tham số hình học của gân gia cường theo sự biến thiên nhiệt độ môi trường chứa tấm và xây dựng công thức tổng quát để tính các thành phần lực và mô men của kết cấu tấm FGM có gân gia cường. ii. Dựa trên lý thuyết tấm cổ điển, biến dạng trượt bậc nhất và bậc ba của Reddy cùng với tính phi tuyến hình học của Von Karman kết hợp với kỹ thuật san đều tác dụng gân của Lekhnitskii và công thức gân mới tổng quát, luận án đã thiết lập được các phương trình cơ bản của bài toán phân tích phi tuyến tĩnh và động lực học của tấm FGM có và không có gân gia cường tựa trên nền đàn hồi trong đó có kể đến tính không hoàn hảo về hình dáng ban đầu của...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 60

UET - Dissertations : [60]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 60
 • 00050010112.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Điệp, 1984-;  Advisor: Lê, Sỹ Vinh; Hoàng, Xuân Huấn (2019)

 • Trong luận án này, với bài toán xây dựng cây bootstrap tiến hóa ML, chúng tôi đề xuất phương pháp UFBoot2 dựa trên phương pháp UFBoot với 4 cải tiến quan trọng. UFBoot2 cải thiện đáng kể tốc độ và độ chuẩn xác của giá trị bootstrap so với UFBoot. Hơn nữa, UFBoot2 có các cải tiến để xử lý đỉnh đa phân tốt hơn, giảm ảnh hưởng của vi phạm mô hình và mở rộng để phân tích sắp hàng các bộ gen. Với bài toán xây dựng cây bootstrap tiến hóa MP, luận án đề xuất phương pháp mới MPBoot để tìm nhanh lời giải chấp nhận được. MPBoot được phát triển từ ý tưởng của UFBoot với các điều chỉnh quan trọng để phù hợp với tiêu chuẩn MP: tính toán hiệu quả điểm MP cho cây trên sắp hàng bootstrap, vận dụng cá...

 • 00050009387.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tăng, Thế Toan;  Advisor: Trương, Vũ Bằng Giang (2018)

 • Đề xuất được giải pháp thiết kế anten DSPD có băng thông rộng, kích thước nhỏ gọn. Phần tử anten DSPD có thể điều chỉnh được tần số cộng hưởng và tối ưu hóa băng thông một cách dễ dàng, hiệu quả, đặc biệt trong thiết kế anten mảng vi dải độ lợi cao, SLL thấp. Đề xuất được giải pháp thiết kế anten mảng vi dải có SLL thấp sử dụng phần tử anten DSPD và mạng tiếp điện song song Chebyshev. Trong đóng góp này, quy trình thiết kế anten mảng vi dải tiếp điện song song Chebyshev được chú trọng phân tích và trình bày. Đồng thời, quy trình đã được áp dụng để thiết kế một mẫu anten mảng vi dải 8x1 phần tử có SLL thấp dưới -25dB tại tần số trung tâm 4,95 GHz...

 • 00050009386.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Hường;  Advisor: Trương, Ninh Thuận (2018)

 • Đề xuất phương pháp bảo toàn bất biến trong tái cấu trúc biểu đồ lớp của UML. Đầu tiên, luận án hình thức hóa mô hình phần mềm cùng với ràng buộc bất biến bằng ký pháp toán học. Kế tiếp, luận án định nghĩa khuôn mẫu (template) mô tả các phép toán tái cấu trúc. Tiến trình tái cấu trúc trên biểu đồ lớp được thực hiện bằng cách áp dụng các phép toán liên quan đến quan hệ phân cấp trong kế thừa, cụ thể là Folding, Abstraction, Composition, Factoring và Unfolding. Cuối cùng, luận án xây dựng các luật tái cấu trúc đối với từng phép toán và chứng minh sự đúng đắn của các luật này. Sự khác biệt của phương pháp đề xuất đối với các nghiên cứu trước đây thể hiện ở việc xem xét và tích hợp các đặ...

 • 00050009383.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trịnh Đông;  Advisor: Đặng, Văn Hưng (2018)

 • Luận án đã đề xuất mở rộng mô hình PECOS (PErvasive COmponent Systems) cho thành phần phần mềm thời gian thực với mục đích tạo ra một mô hình thành phần phần mềm giúp cho việc phát triển hệ thống được nhanh chóng và có thể phân tích nhiều yếu tố khác nhau từ chức năng đến phi chức năng. Mô hình này được chia thành hai phần, phần thụ động và phần chủ động. Phần thụ động đóng vai trò như một kho chứa các thành phần phần mềm có khả năng đáp ứng mọi yêu cầu của thiết kế. Phần chủ động đóng vai trò tương tác với môi trường, nhận các yêu cầu từ môi trường và gọi các dịch vụ từ phần thụ động để xử lý, sau đó lấy kết quả trả về cho môi trường. Ngoài chức năng trên, mô hình được chia thành ha...

 • ToanVanLuanAn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Đào;  Advisor: Nguyễn, Việt Hà (2018)

 • Đề xuất một quy trình sinh dữ liệu kiểm thử từ biểu đồ tuần tự UML 2.0 và các ràng buộc OCL. Biểu đồ tuần tự UML 2.0 được áp dụng cho tất cả mười hai toán tử, có cấu trúc phức tạp, các khối lồng ghép nhau. Quá trình sinh dữ liệu kiểm thử tự động được áp dụng cho các biến số và cấu trúc động. Các kịch bản và dữ liệu kiểm thử được sinh ra có thể chuyển thủ công thành các đoạn mã kiểm thử (test script) và thực hiện tự động dựa trên các công cụ kiểm thử. Công cụ đã được cài đặt thực thi với các hệ thống cụ thể và đưa ra các kết quả để minh chứng tính hiệu quả và chính xác của phương pháp đề xuất. Các kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng phương pháp đề xuất sinh ra dữ liệu kiểm thử có độ bao ph...

 • luận án.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hồng Công;  Advisor: Nguyễn, Đình Đức (2018)

 • i. Đã góp phần đề xuất công thức tính sự thay đổi các tham số hình học của gân gia cường theo sự biến thiên nhiệt độ môi trường chứa tấm và xây dựng công thức tổng quát để tính các thành phần lực và mô men của kết cấu tấm FGM có gân gia cường. ii. Dựa trên lý thuyết tấm cổ điển, biến dạng trượt bậc nhất và bậc ba của Reddy cùng với tính phi tuyến hình học của Von Karman kết hợp với kỹ thuật san đều tác dụng gân của Lekhnitskii và công thức gân mới tổng quát, luận án đã thiết lập được các phương trình cơ bản của bài toán phân tích phi tuyến tĩnh và động lực học của tấm FGM có và không có gân gia cường tựa trên nền đàn hồi trong đó có kể đến tính không hoàn hảo về hình dáng ban đầu của...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 60