Dự báo mưa do ảnh hưởng của xoáy thuận nhiệt đới bằng mô hình RAMS hạn 3 ngày

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33542Dự báo mưa do ảnh hưởng của xoáy thuận nhiệt đới bằng mô hình RAMS hạn 3 ngày

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33542