SIS - Master Theses : [122]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 122
 • 01050004414.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Vũ Thu Lan;  Advisor: Trần, Yêm (2019)

 • Luận văn có ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong việc phân tích ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu đến hoạt động nuôi trồng thủy sản khu vực TX Quảng Yên. Dựa vào kết quả nghiên cứu, luận văn cũng đề xuất các giải pháp thích ứng với BĐKH cho nuôi trồng thủy sản tại TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh góp phần đảm bảo sản xuất hiệu quả và bền vững. Kết quả của luận án cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định các định hướng chiến lược và quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững trong chế độ khí hậu mới, hỗ trợ quản lý các mục tiêu phát triển dài hạn và chỉ đạo sản xuất của địa phương.

 • 01050004412.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Vũ, Thị Khánh Huyền;  Advisor: Lưu, Đức Hải (2019)

 • Đánh giá được đặc điểm khô hạn ở khu vực tỉnh Phú Thọ theo số liệu quan trắc; Đánh giá được xu thế biến đổi của điều kiện khô hạn tại khu vực tỉnh Phú Thọ dựa trên số liệu quan trắc trong quá khứ; Dự tính được biến đổi điều kiện khô hạn ở khu vực tỉnh Phú Thọ trong thế kỷ 21 do tác động của biến đổi khí hậu theo các kịch bản RCP4.5 và RCP8.5.

 • 01050004413.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Nam Hải;  Advisor: Trần, Hồng Thái (2019)

 • Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và ở Việt Nam (Bộ Tài nguyên môi trường ,2016), luận văn tập trung làm rõ xu thế biến đổi điều kiện khô hạn trong bối cảnh này, cụ thể: Phân tích và kế thừa chỉ số khô hạn phù hợp (chỉ số hạn khí tượng) cho nghiên cứu của luận văn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Đánh giá được đặc điểm khô hạn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ dựa trên bộ số liệu quan trắc được thu thập; Đánh giá được xu thế biến đổi điều kiện khô hạn ở địa bàn tỉnh Phú Thọ dựa trên bộ số liệu quan trắc được thu thập và chỉ số khô hạn được lựa chọn;Đưa ra đánh giá điều kiện khô hạn trong tương lai, đặc biệt là mức độ khắc nghiệt của khô hạn dựa trên bộ số liệu kịch bản Biến đổi khí hậu đã...

 • 01050004410.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Phạm, Ngọc Vinh;  Advisor: Trần, Hồng Thái (2019)

 • Thu thập các thông tin về điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau, đặc biệt là các huyện ven biển đang có nguy cơ xâm nhập mặn cao. Tiến hành đánh giá tác động của xâm nhập mặn ở các huyện ven biển tỉnh Cà Mau dựa trên các kịch bản biến đổi khí hậu và các đặc trưng khí tượng thủy văn (như nhiệt độ, lượng mưa, độ mặn, dòng chảy sông). Đánh giá tính dễ bị tổn thương dưới tác động của xâm nhập mặn tới các lĩnh vực mục tiêu như hoạt động sản xuất nông nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản

 • 01050004356.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Hồng Hưng Nam;  Advisor: Tạ, Đình Thi (2019)

 • Đánh giá được thực trạng sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Đánh giá đƣợc tính bền vững của các loại hình sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội theo nguyên tắc đánh giá đất của FAO áp dụng tại Việt Nam. Đề xuất định hướng, giải pháp sử dụng đất bền vững cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

 • 01050004354.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Phan, Tuấn Đức;  Advisor: Nguyễn, Thị Thúy Hằng (2019)

 • Tổng quan nghiên cứu biến đổi sử dụng đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam và trên thế giới. Thu thập và phân tích tài liệu, phân tích ảnh viễn thám nhằm tìm ra xu hướng biến động sử dụng đất tại khu vực trong giai đoạn 2008-2017. Phân tích các dấu hiệu biến đổi khí hậu và mối tương quan với biến đổi sử dụng đất. Phân tích mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu và biến động sử dụng đất tại khu vực.

 • 01050004350.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Việt Anh;  Advisor: Nguyễn, Xuân Hiển (2019)

 • Đánh giá tác động của BĐKH đối với cây ngô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Phân tích xu thế khí hậu cho tỉnh Tuyên Quang. Đánh giá tác động của BĐKH đến năng suất cây ngô tỉnh Tuyên Quang từ đó làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó, giảm thiểu các thiệt hại do BĐKH gây ra và phát triển bền vững cho nông nghiệp của tỉnh.

 • 01050004349.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Phương Liên;  Advisor: Đỗ, Tiến Anh (2019)

 • Vận dụng phương pháp Delphi, phương pháp đánh giá đa tiêu chí (MCDA) và phương pháp SWOT xác định các giải pháp giảm nhẹ phát thải KNK ưu tiên trong lĩnh vực năng lượng nhằm hỗ trợ triển khai hiệu quả Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và Kế hoạch triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris của Việt Nam; Phân tích và chỉ ra các giải pháp được ưu tiên lựa chọn nhằm giảm nhẹ KNK trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam; Đề xuất, kiến nghị những nội dung ưu tiên thực hiện giảm nhẹ BĐKH trong lĩnh vực năng lượng ở Việt Nam.

 • 01050004345.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Lê, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Trương, Quang Học (2019)

 • Khảo sát, đánh giá các đặc trưng về điều kiện tự nhiên, KT - XH (theo phân vùng sinh thái - xã hội) và định hướng phát triển trong tương lai của xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng; Đánh giá diễn biến các yếu tố khí hậu trong quá khứ, hiện tại và tương lai (kịch bản BĐKH và NBD của TP. Hải Phòng) và các tác động, tác động tiềm tàng của BĐKH đến hệ sinh thái tự nhiên, hệ sinh thái xã hội khu vực nghiên cứu. Đánh giá khả năng phát triển sinh kế thích ứng với BĐKH dựa vào hệ sinh thái khu vực nghiên cứu (theo 5 nguồn lực: thể chế, tự nhiên, cơ sở vật chất, xã hội, tài chính). Đề xuất các giải pháp phát triển sinh kế thích ứng với BĐKH dựa vào hệ sinh thái theo hướng tăng trưởng xanh (phát tri...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 122

SIS - Master Theses : [122]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 122
 • 01050004414.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Vũ Thu Lan;  Advisor: Trần, Yêm (2019)

 • Luận văn có ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong việc phân tích ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu đến hoạt động nuôi trồng thủy sản khu vực TX Quảng Yên. Dựa vào kết quả nghiên cứu, luận văn cũng đề xuất các giải pháp thích ứng với BĐKH cho nuôi trồng thủy sản tại TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh góp phần đảm bảo sản xuất hiệu quả và bền vững. Kết quả của luận án cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định các định hướng chiến lược và quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững trong chế độ khí hậu mới, hỗ trợ quản lý các mục tiêu phát triển dài hạn và chỉ đạo sản xuất của địa phương.

 • 01050004412.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Vũ, Thị Khánh Huyền;  Advisor: Lưu, Đức Hải (2019)

 • Đánh giá được đặc điểm khô hạn ở khu vực tỉnh Phú Thọ theo số liệu quan trắc; Đánh giá được xu thế biến đổi của điều kiện khô hạn tại khu vực tỉnh Phú Thọ dựa trên số liệu quan trắc trong quá khứ; Dự tính được biến đổi điều kiện khô hạn ở khu vực tỉnh Phú Thọ trong thế kỷ 21 do tác động của biến đổi khí hậu theo các kịch bản RCP4.5 và RCP8.5.

 • 01050004413.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Nam Hải;  Advisor: Trần, Hồng Thái (2019)

 • Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và ở Việt Nam (Bộ Tài nguyên môi trường ,2016), luận văn tập trung làm rõ xu thế biến đổi điều kiện khô hạn trong bối cảnh này, cụ thể: Phân tích và kế thừa chỉ số khô hạn phù hợp (chỉ số hạn khí tượng) cho nghiên cứu của luận văn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Đánh giá được đặc điểm khô hạn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ dựa trên bộ số liệu quan trắc được thu thập; Đánh giá được xu thế biến đổi điều kiện khô hạn ở địa bàn tỉnh Phú Thọ dựa trên bộ số liệu quan trắc được thu thập và chỉ số khô hạn được lựa chọn;Đưa ra đánh giá điều kiện khô hạn trong tương lai, đặc biệt là mức độ khắc nghiệt của khô hạn dựa trên bộ số liệu kịch bản Biến đổi khí hậu đã...

 • 01050004410.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Phạm, Ngọc Vinh;  Advisor: Trần, Hồng Thái (2019)

 • Thu thập các thông tin về điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau, đặc biệt là các huyện ven biển đang có nguy cơ xâm nhập mặn cao. Tiến hành đánh giá tác động của xâm nhập mặn ở các huyện ven biển tỉnh Cà Mau dựa trên các kịch bản biến đổi khí hậu và các đặc trưng khí tượng thủy văn (như nhiệt độ, lượng mưa, độ mặn, dòng chảy sông). Đánh giá tính dễ bị tổn thương dưới tác động của xâm nhập mặn tới các lĩnh vực mục tiêu như hoạt động sản xuất nông nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản

 • 01050004356.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Hồng Hưng Nam;  Advisor: Tạ, Đình Thi (2019)

 • Đánh giá được thực trạng sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Đánh giá đƣợc tính bền vững của các loại hình sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội theo nguyên tắc đánh giá đất của FAO áp dụng tại Việt Nam. Đề xuất định hướng, giải pháp sử dụng đất bền vững cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

 • 01050004354.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Phan, Tuấn Đức;  Advisor: Nguyễn, Thị Thúy Hằng (2019)

 • Tổng quan nghiên cứu biến đổi sử dụng đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam và trên thế giới. Thu thập và phân tích tài liệu, phân tích ảnh viễn thám nhằm tìm ra xu hướng biến động sử dụng đất tại khu vực trong giai đoạn 2008-2017. Phân tích các dấu hiệu biến đổi khí hậu và mối tương quan với biến đổi sử dụng đất. Phân tích mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu và biến động sử dụng đất tại khu vực.

 • 01050004350.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Việt Anh;  Advisor: Nguyễn, Xuân Hiển (2019)

 • Đánh giá tác động của BĐKH đối với cây ngô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Phân tích xu thế khí hậu cho tỉnh Tuyên Quang. Đánh giá tác động của BĐKH đến năng suất cây ngô tỉnh Tuyên Quang từ đó làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó, giảm thiểu các thiệt hại do BĐKH gây ra và phát triển bền vững cho nông nghiệp của tỉnh.

 • 01050004349.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Phương Liên;  Advisor: Đỗ, Tiến Anh (2019)

 • Vận dụng phương pháp Delphi, phương pháp đánh giá đa tiêu chí (MCDA) và phương pháp SWOT xác định các giải pháp giảm nhẹ phát thải KNK ưu tiên trong lĩnh vực năng lượng nhằm hỗ trợ triển khai hiệu quả Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và Kế hoạch triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris của Việt Nam; Phân tích và chỉ ra các giải pháp được ưu tiên lựa chọn nhằm giảm nhẹ KNK trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam; Đề xuất, kiến nghị những nội dung ưu tiên thực hiện giảm nhẹ BĐKH trong lĩnh vực năng lượng ở Việt Nam.

 • 01050004345.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Lê, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Trương, Quang Học (2019)

 • Khảo sát, đánh giá các đặc trưng về điều kiện tự nhiên, KT - XH (theo phân vùng sinh thái - xã hội) và định hướng phát triển trong tương lai của xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng; Đánh giá diễn biến các yếu tố khí hậu trong quá khứ, hiện tại và tương lai (kịch bản BĐKH và NBD của TP. Hải Phòng) và các tác động, tác động tiềm tàng của BĐKH đến hệ sinh thái tự nhiên, hệ sinh thái xã hội khu vực nghiên cứu. Đánh giá khả năng phát triển sinh kế thích ứng với BĐKH dựa vào hệ sinh thái khu vực nghiên cứu (theo 5 nguồn lực: thể chế, tự nhiên, cơ sở vật chất, xã hội, tài chính). Đề xuất các giải pháp phát triển sinh kế thích ứng với BĐKH dựa vào hệ sinh thái theo hướng tăng trưởng xanh (phát tri...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 122