CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam : [73]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 73
 • ThanhThucLuc15CaoTongthucluc(7)清实录15高宗实录七.pdf.jpg
 • Sách lịch sử


 • Authors: Hàn Lâm viện (-)

 • Bộ sử quan phương chép theo lối biên niên của triều nhà Thanh. Bắt đầu từ Thái Tổ kết thúc ở Đức Tông, trải 11 triều, tổng cộng 12 bộ, ghi chép về các việc lớn dưới các triều hoàng đế nhà Thanh về rất nhiều phương diện như: chính trị, kinh tế, văn hóa, quâ (...)

 • item.jpg
 • Sách


 • Authors: Hàn Lâm viện;  Advisor: Sách lịch sử (-)

 • Bộ sử quan phương chép theo lối biên niên của triều nhà Thanh. Bắt đầu từ Thái Tổ kết thúc ở Đức Tông, trải 11 triều, tổng cộng 12 bộ, ghi chép về các việc lớn dưới các triều hoàng đế nhà Thanh về rất nhiều phương diện như: chính trị, kinh tế, văn hóa, quâ (...)

 • Minhthuclucphuluc17MinhHyTongbaohuan明实录.附录.17.明熹宗宝训.pdf.jpg
 • Sách lịch sử


 • Authors: Quan viên các triều (-)

 • Bộ sử quan phương chép theo lối biên niên của triều nhà Minh. Chép từ Minh Thái tổ Chu Nguyên Chương tới Minh Hy tông Chu Do Hiệu, tổng cộng 15 đời vua, toàn thư gồm 13 bộ, hơn 1600 vạn chữ, là tập đại thành về sử liệu nhà Minh, hệ thống lại tấu chương, vă (...)

 • item.jpg
 • Sách lịch sử


 • Authors: Hàn Lâm viện (-)

 • Bộ sử quan phương chép theo lối biên niên của triều nhà Thanh. Bắt đầu từ Thái Tổ kết thúc ở Đức Tông, trải 11 triều, tổng cộng 12 bộ, ghi chép về các việc lớn dưới các triều hoàng đế nhà Thanh về rất nhiều phương diện như: chính trị, kinh tế, văn hóa, quâ (...)

 • item.jpg
 • Sách lịch sử


 • Authors: Hàn Lâm viện (-)

 • Bộ sử quan phương chép theo lối biên niên của triều nhà Thanh. Bắt đầu từ Thái Tổ kết thúc ở Đức Tông, trải 11 triều, tổng cộng 12 bộ, ghi chép về các việc lớn dưới các triều hoàng đế nhà Thanh về rất nhiều phương diện như: chính trị, kinh tế, văn hóa, quâ (...)

 • TanNguyensu新元史.二百五十七卷.柯劭忞.開明書局本.pdf.jpg
 • Sách lịch sử


 • Authors: Kha Thiệu Mân; 柯劭忞 (-)

 • Bộ sử nhà Nguyên được Kha Thiệu Mân thực hiện vào cuối đời nhà Thanh, đầu thời dân quốc, gồm: Bản kỷ 26 quyển, Biểu 7 quyển, Chí 70 quyển, Liệt truyện 154 quyển. Lấy bản Nguyên Sử thời Minh làm nền, bổ sung thêm các nghiên cứu hữu quan thời Minh, Thanh, đồ (...)

 • Minhsu28(quyen323-332)明史.第28册.卷三二三至卷三三二.pdf.jpg
 • Sách lịch sử


 • Authors: Nhóm Trương Đình Ngọc; 張廷玉等 (2006-07-05; 2006-01-13)

 • Bộ sử viết theo lối kỷ truyện do nhóm Trương Đình Ngọc thời nhà Thanh phụng chỉ biên soạn, ghi chép lịch sử 227 năm nhà Minh từ năm Hồng Vũ nguyên niên thời Minh Thái Tổ (1368) cho tới niên hiện Sùng Trinh thứ 17 vua Minh Tư Tông (1644). Bản dưới do Trung (...)

 • Thanhsucao48.Quyen523-529清史稿.第48册.卷五二三至卷五二九.pdf.jpg
 • Sách lịch sử


 • Authors: Triệu Nhĩ; 趙爾 (1927)

 • Bộ chính sử ghi lại lịch sử triều Thanh do Chính phủ Bắc Dương biên tu hồi đầu những năm Trung Hoa Dân Quốc. Chép việc từ Thanh Thái tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích dựng quốc (1616) cho tới lúc triều Thanh diệt vong (1911). Trong chia thành các phần: Bản kỷ, Chí, Biểu, (...)

 • TinhlydaitoanthuQuyen0-25性理大全書卷0-25.pdf.jpg
 • Sách Kinh điển Nho gia


 • Authors: 明胡廣等奉敕撰; Nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn (1415)

 • Tính lý đại toàn thư còn gọi là Tính lý đại toàn, gồm 70 quyển, do nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn, vua Minh Thành Tổ đích thân ngự chế lời tựa. Thành thư và ban hành cùng thời gian với Ngũ kinh đại toàn, Tứ thư đại toàn, tức vào năm Vĩnh Lạc thứ (...)

 • TinhlydaitoanthuQuyen26-70性理大全書卷26-70.pdf.jpg
 • Sách Kinh điển Nho gia


 • Authors: 明胡廣等奉敕撰; Nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn (1415)

 • Tính lý đại toàn thư còn gọi là Tính lý đại toàn, gồm 70 quyển, do nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn, vua Minh Thành Tổ đích thân ngự chế lời tựa. Thành thư và ban hành cùng thời gian với Ngũ kinh đại toàn, Tứ thư đại toàn, tức vào năm Vĩnh Lạc thứ (...)

 • ChuDichbannghia(4Q)周易本義(4卷).pdf.jpg
 • Sách Kinh điển Nho gia


 • Authors: Chu Hy đời Nam Tống biên soạn; [宋]朱熹 (1775)

 • Chu Dịch bản nghĩa gọi tắt là Bản nghĩa, Chu Hy đời Nam Tống biên soạn dựa trên bản cổ Chu Dịch của Lã Tổ Khiêm. Nội dung chú giải kinh truyện Chu Dịch theo quan điểm chiết trung hai khuynh hướng Tượng số và Nghĩa lý. Bản in năm Càn Long thứ 40 (1775) thuộ (...)

 • YXuyenDichtruyen(4Q)伊川易傳(4卷).pdf.jpg
 • Sách Kinh điển Nho gia


 • Authors: [宋]程頤; Trình Di đời Tống biên soạn (1782)

 • Y Xuyên Dịch truyện còn gọi là Dịch Trình truyện, Chu Dịch Trình thị truyện, Chu Dịch Trình truyện, Trình thị Dịch truyện, do Trình Di đời Tống biên soạn. Nội dung chú giải kinh truyện Chu Dịch theo quan điểm bài trừ tượng số, phát huy nghĩa lý. Bản in năm (...)

 • ChuDichchinhnghia(9Q)周易正義(9卷).pdf.jpg
 • Sách Kinh điển Nho gia


 • Authors: Vương Bật đời Ngụy và Hàn Khang Bá đời Tấn chú giải, Khổng Dĩnh Đạt đời Đường sớ giải; 魏王弼晉韓康伯注,唐孔穎達 疏 (-)

 • Tác phẩm do Khổng Dĩnh Đạt vâng sắc soạn vào khoảng năm Trinh Quán đời Đường, gồm 9 quyển, 1.090 trang, sớ giải kinh truyện Chu Dịch theo bản chú của Vương Bật và Hàn Khang Bá, nên cũng gọi là Chu Dịch chú sớ; lại vì Chu Dịch chính nghĩa được khắc in chung (...)

 • Vanhienthongkhao文献通考.pdf.jpg
 • Sách lịch sử


 • Authors: (Nguyên) Mã Đoan Lâm; [元] 馬端臨 (-)

 • Sách gồm 2850 trang, gọi tắt là Thông khảo通考, do học giả trứ danh thời Nguyên là Mã Đoan Lâm 馬端臨biên soạn, là một bộ thông sử về điển chương chế độ từ thời Thượng cổ tới thời Tống Ninh Tông, kế tiếp sau Thông điển 通典của Đỗ Hựu杜佑 đời Đường và Thông chí 通志củ (...)

 • Thuvucchutuluc殊域周咨录.pdf.jpg
 • Sách lịch sử


 • Authors: (Minh) Nghiêm Tòng Giản; [明] 嚴從簡 (-)

 • Sách gồm 754 trang, chia thành 24 quyển. Sách do Nghiêm Tông Giản, người Gia Hòa, lãnh chức Hình khoa Hữu cấp sự trung, làm chức Hành nhân, ty Hành nhân biên soạn vào năm Vạn Lịch thứ 2, đời vua Minh Thần Tông. Đây là bộ sách liên quan đến lịch sử biên cươ (...)

 • Linhngoaidaidap嶺外代答.pdf.jpg
 • Sách lịch sử


 • Authors: (Nam Tống) Chu Khứ Phi; [南宋]周去非 (-)

 • Sách gồm 383 trang, chia thành 10 quyển. Quyển 1 là Địa lý – Biên súy; Quyển 2 là Ngoại quốc thượng; Quyển 3 là Ngoại quốc hạ; Quyển 4 là Phong thổ - Pháp chế; Quyển 5 là Tài hứa; Quyển 6 là Khí dụng – Phục dụng – Thực dụng; Quyển 7 là Hương – Nhạc khí – B (...)

 • AnNamchinguyen安南志原.pdf.jpg
 • Sách lịch sử


 • Authors: Cao Hùng Trưng; 高雄徵 (-)

 • Sách gồm 131 trang, chia thành 3 quyển. Quyển 1, có 9 mục: 1. Tổng yếu (nói khái quát về lịch sử An Nam từ thượng cổ (đời Đường Nghiêu) đến triều Minh (đời Thành Tổ, 1403 – 1424); 2. Phân dã; 3. Cương vực; 4. Lý chí; 5. Bát đáo; 6. Thành trì; 7. Sơn xuyên; (...)

 • Tutrithonggiam資治通鑒(241-294).pdf.jpg
 • Sách lịch sử


 • Authors: (Bắc Tống) Tư Mã Quang; [北宋] 司馬光 (-)

 • Sách gồm 294 quyển, 22235 trang. Đây là bộ thông sử biên niên đầu tiên của Trung Quốc do Tư Mã Quang đời Bắc Tống biên soạn. Tác giả bắt đầu biên soạn vào năm Trị Bình thứ 3 đời Tống Anh Tông (1066), trước đó đã soạn xong 8 quyển sử biên niên từ Chiến Quốc (...)

 • AnNamdochi安南圖志.pdf.jpg
 • Sách lịch sử - đại lý


 • Authors: (Minh) Đặng Chung; [明]鄧鐘 (-)

 • Sách 72 trang, bàn về địa lý, phong vực của An Nam, kèm theo sơ đồ, gồm các phần An Nam đồ chí tự (bài tựa sách An Nam đồ chí), An Nam đồ thuyết, An Nam đồ (bản đồ An Nam), An Nam khảo (khảo về An Nam), Bình Giao đồ thuyết, Vãng Giao Chỉ đồ (bản đồ đường s (...)

 • item.jpg
 • Sách lịch sử - địa lý


 • Authors: Côn Sơn Trịnh Nhược Tăng Bá Lỗ; 崑山鄭若曾伯魯 (1693)

 • Sách in chung với Triều Tiên đồ thuyết, Lưu Cầu đồ thuyết thành một tập, 198 trang. Sách in vào năm Quý Dậu, niên hiệu Khang Hy triều Thanh (1693). Trong đó, phần An Nam đồ thuyết từ trang 125 đến trang 198, gồm các phần An Nam quốc đồ (sơ đồ nước An Nam); (...)

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 73

CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam : [73]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 73
 • ThanhThucLuc15CaoTongthucluc(7)清实录15高宗实录七.pdf.jpg
 • Sách lịch sử


 • Authors: Hàn Lâm viện (-)

 • Bộ sử quan phương chép theo lối biên niên của triều nhà Thanh. Bắt đầu từ Thái Tổ kết thúc ở Đức Tông, trải 11 triều, tổng cộng 12 bộ, ghi chép về các việc lớn dưới các triều hoàng đế nhà Thanh về rất nhiều phương diện như: chính trị, kinh tế, văn hóa, quâ (...)

 • item.jpg
 • Sách


 • Authors: Hàn Lâm viện;  Advisor: Sách lịch sử (-)

 • Bộ sử quan phương chép theo lối biên niên của triều nhà Thanh. Bắt đầu từ Thái Tổ kết thúc ở Đức Tông, trải 11 triều, tổng cộng 12 bộ, ghi chép về các việc lớn dưới các triều hoàng đế nhà Thanh về rất nhiều phương diện như: chính trị, kinh tế, văn hóa, quâ (...)

 • Minhthuclucphuluc17MinhHyTongbaohuan明实录.附录.17.明熹宗宝训.pdf.jpg
 • Sách lịch sử


 • Authors: Quan viên các triều (-)

 • Bộ sử quan phương chép theo lối biên niên của triều nhà Minh. Chép từ Minh Thái tổ Chu Nguyên Chương tới Minh Hy tông Chu Do Hiệu, tổng cộng 15 đời vua, toàn thư gồm 13 bộ, hơn 1600 vạn chữ, là tập đại thành về sử liệu nhà Minh, hệ thống lại tấu chương, vă (...)

 • item.jpg
 • Sách lịch sử


 • Authors: Hàn Lâm viện (-)

 • Bộ sử quan phương chép theo lối biên niên của triều nhà Thanh. Bắt đầu từ Thái Tổ kết thúc ở Đức Tông, trải 11 triều, tổng cộng 12 bộ, ghi chép về các việc lớn dưới các triều hoàng đế nhà Thanh về rất nhiều phương diện như: chính trị, kinh tế, văn hóa, quâ (...)

 • item.jpg
 • Sách lịch sử


 • Authors: Hàn Lâm viện (-)

 • Bộ sử quan phương chép theo lối biên niên của triều nhà Thanh. Bắt đầu từ Thái Tổ kết thúc ở Đức Tông, trải 11 triều, tổng cộng 12 bộ, ghi chép về các việc lớn dưới các triều hoàng đế nhà Thanh về rất nhiều phương diện như: chính trị, kinh tế, văn hóa, quâ (...)

 • TanNguyensu新元史.二百五十七卷.柯劭忞.開明書局本.pdf.jpg
 • Sách lịch sử


 • Authors: Kha Thiệu Mân; 柯劭忞 (-)

 • Bộ sử nhà Nguyên được Kha Thiệu Mân thực hiện vào cuối đời nhà Thanh, đầu thời dân quốc, gồm: Bản kỷ 26 quyển, Biểu 7 quyển, Chí 70 quyển, Liệt truyện 154 quyển. Lấy bản Nguyên Sử thời Minh làm nền, bổ sung thêm các nghiên cứu hữu quan thời Minh, Thanh, đồ (...)

 • Minhsu28(quyen323-332)明史.第28册.卷三二三至卷三三二.pdf.jpg
 • Sách lịch sử


 • Authors: Nhóm Trương Đình Ngọc; 張廷玉等 (2006-07-05; 2006-01-13)

 • Bộ sử viết theo lối kỷ truyện do nhóm Trương Đình Ngọc thời nhà Thanh phụng chỉ biên soạn, ghi chép lịch sử 227 năm nhà Minh từ năm Hồng Vũ nguyên niên thời Minh Thái Tổ (1368) cho tới niên hiện Sùng Trinh thứ 17 vua Minh Tư Tông (1644). Bản dưới do Trung (...)

 • Thanhsucao48.Quyen523-529清史稿.第48册.卷五二三至卷五二九.pdf.jpg
 • Sách lịch sử


 • Authors: Triệu Nhĩ; 趙爾 (1927)

 • Bộ chính sử ghi lại lịch sử triều Thanh do Chính phủ Bắc Dương biên tu hồi đầu những năm Trung Hoa Dân Quốc. Chép việc từ Thanh Thái tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích dựng quốc (1616) cho tới lúc triều Thanh diệt vong (1911). Trong chia thành các phần: Bản kỷ, Chí, Biểu, (...)

 • TinhlydaitoanthuQuyen0-25性理大全書卷0-25.pdf.jpg
 • Sách Kinh điển Nho gia


 • Authors: 明胡廣等奉敕撰; Nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn (1415)

 • Tính lý đại toàn thư còn gọi là Tính lý đại toàn, gồm 70 quyển, do nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn, vua Minh Thành Tổ đích thân ngự chế lời tựa. Thành thư và ban hành cùng thời gian với Ngũ kinh đại toàn, Tứ thư đại toàn, tức vào năm Vĩnh Lạc thứ (...)

 • TinhlydaitoanthuQuyen26-70性理大全書卷26-70.pdf.jpg
 • Sách Kinh điển Nho gia


 • Authors: 明胡廣等奉敕撰; Nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn (1415)

 • Tính lý đại toàn thư còn gọi là Tính lý đại toàn, gồm 70 quyển, do nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn, vua Minh Thành Tổ đích thân ngự chế lời tựa. Thành thư và ban hành cùng thời gian với Ngũ kinh đại toàn, Tứ thư đại toàn, tức vào năm Vĩnh Lạc thứ (...)

 • ChuDichbannghia(4Q)周易本義(4卷).pdf.jpg
 • Sách Kinh điển Nho gia


 • Authors: Chu Hy đời Nam Tống biên soạn; [宋]朱熹 (1775)

 • Chu Dịch bản nghĩa gọi tắt là Bản nghĩa, Chu Hy đời Nam Tống biên soạn dựa trên bản cổ Chu Dịch của Lã Tổ Khiêm. Nội dung chú giải kinh truyện Chu Dịch theo quan điểm chiết trung hai khuynh hướng Tượng số và Nghĩa lý. Bản in năm Càn Long thứ 40 (1775) thuộ (...)

 • YXuyenDichtruyen(4Q)伊川易傳(4卷).pdf.jpg
 • Sách Kinh điển Nho gia


 • Authors: [宋]程頤; Trình Di đời Tống biên soạn (1782)

 • Y Xuyên Dịch truyện còn gọi là Dịch Trình truyện, Chu Dịch Trình thị truyện, Chu Dịch Trình truyện, Trình thị Dịch truyện, do Trình Di đời Tống biên soạn. Nội dung chú giải kinh truyện Chu Dịch theo quan điểm bài trừ tượng số, phát huy nghĩa lý. Bản in năm (...)

 • ChuDichchinhnghia(9Q)周易正義(9卷).pdf.jpg
 • Sách Kinh điển Nho gia


 • Authors: Vương Bật đời Ngụy và Hàn Khang Bá đời Tấn chú giải, Khổng Dĩnh Đạt đời Đường sớ giải; 魏王弼晉韓康伯注,唐孔穎達 疏 (-)

 • Tác phẩm do Khổng Dĩnh Đạt vâng sắc soạn vào khoảng năm Trinh Quán đời Đường, gồm 9 quyển, 1.090 trang, sớ giải kinh truyện Chu Dịch theo bản chú của Vương Bật và Hàn Khang Bá, nên cũng gọi là Chu Dịch chú sớ; lại vì Chu Dịch chính nghĩa được khắc in chung (...)

 • Vanhienthongkhao文献通考.pdf.jpg
 • Sách lịch sử


 • Authors: (Nguyên) Mã Đoan Lâm; [元] 馬端臨 (-)

 • Sách gồm 2850 trang, gọi tắt là Thông khảo通考, do học giả trứ danh thời Nguyên là Mã Đoan Lâm 馬端臨biên soạn, là một bộ thông sử về điển chương chế độ từ thời Thượng cổ tới thời Tống Ninh Tông, kế tiếp sau Thông điển 通典của Đỗ Hựu杜佑 đời Đường và Thông chí 通志củ (...)

 • Thuvucchutuluc殊域周咨录.pdf.jpg
 • Sách lịch sử


 • Authors: (Minh) Nghiêm Tòng Giản; [明] 嚴從簡 (-)

 • Sách gồm 754 trang, chia thành 24 quyển. Sách do Nghiêm Tông Giản, người Gia Hòa, lãnh chức Hình khoa Hữu cấp sự trung, làm chức Hành nhân, ty Hành nhân biên soạn vào năm Vạn Lịch thứ 2, đời vua Minh Thần Tông. Đây là bộ sách liên quan đến lịch sử biên cươ (...)

 • Linhngoaidaidap嶺外代答.pdf.jpg
 • Sách lịch sử


 • Authors: (Nam Tống) Chu Khứ Phi; [南宋]周去非 (-)

 • Sách gồm 383 trang, chia thành 10 quyển. Quyển 1 là Địa lý – Biên súy; Quyển 2 là Ngoại quốc thượng; Quyển 3 là Ngoại quốc hạ; Quyển 4 là Phong thổ - Pháp chế; Quyển 5 là Tài hứa; Quyển 6 là Khí dụng – Phục dụng – Thực dụng; Quyển 7 là Hương – Nhạc khí – B (...)

 • AnNamchinguyen安南志原.pdf.jpg
 • Sách lịch sử


 • Authors: Cao Hùng Trưng; 高雄徵 (-)

 • Sách gồm 131 trang, chia thành 3 quyển. Quyển 1, có 9 mục: 1. Tổng yếu (nói khái quát về lịch sử An Nam từ thượng cổ (đời Đường Nghiêu) đến triều Minh (đời Thành Tổ, 1403 – 1424); 2. Phân dã; 3. Cương vực; 4. Lý chí; 5. Bát đáo; 6. Thành trì; 7. Sơn xuyên; (...)

 • Tutrithonggiam資治通鑒(241-294).pdf.jpg
 • Sách lịch sử


 • Authors: (Bắc Tống) Tư Mã Quang; [北宋] 司馬光 (-)

 • Sách gồm 294 quyển, 22235 trang. Đây là bộ thông sử biên niên đầu tiên của Trung Quốc do Tư Mã Quang đời Bắc Tống biên soạn. Tác giả bắt đầu biên soạn vào năm Trị Bình thứ 3 đời Tống Anh Tông (1066), trước đó đã soạn xong 8 quyển sử biên niên từ Chiến Quốc (...)

 • AnNamdochi安南圖志.pdf.jpg
 • Sách lịch sử - đại lý


 • Authors: (Minh) Đặng Chung; [明]鄧鐘 (-)

 • Sách 72 trang, bàn về địa lý, phong vực của An Nam, kèm theo sơ đồ, gồm các phần An Nam đồ chí tự (bài tựa sách An Nam đồ chí), An Nam đồ thuyết, An Nam đồ (bản đồ An Nam), An Nam khảo (khảo về An Nam), Bình Giao đồ thuyết, Vãng Giao Chỉ đồ (bản đồ đường s (...)

 • item.jpg
 • Sách lịch sử - địa lý


 • Authors: Côn Sơn Trịnh Nhược Tăng Bá Lỗ; 崑山鄭若曾伯魯 (1693)

 • Sách in chung với Triều Tiên đồ thuyết, Lưu Cầu đồ thuyết thành một tập, 198 trang. Sách in vào năm Quý Dậu, niên hiệu Khang Hy triều Thanh (1693). Trong đó, phần An Nam đồ thuyết từ trang 125 đến trang 198, gồm các phần An Nam quốc đồ (sơ đồ nước An Nam); (...)

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 73