Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLương, Ninh, người hướng dẫn
dc.contributor.authorNguyễn, Thái Yên Hương
dc.date.accessioned2017-05-17T04:55:23Z-
dc.date.available2017-05-17T04:55:23Z-
dc.date.issued2003
dc.identifier.degreecodeV_L2_00442
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34875-
dc.description.abstractLuận án TS. Lịch sử cận - hiện đại -- Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
dc.description.abstractPhân tích tình hình Bắc Mỹ trước khi có các chuyến đi phát kiến của người Châu Âu. Động cơ thúc đẩy người châu Âu thực hiện quá trình thuộc địa hoá Bắc Mỹ. Phân tích các mâu thuẫn và cơ sở tư tưởng dẫn đến cuộc cách mạng dân chủ tư sản Mỹ, quá trình hình t (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.description.abstract218 tr.
dc.publisherĐHKHXHNV
dc.relation.replacesLuận án Ngành Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại (Full)
dc.subjectLịch sử
dc.subjectMỹ
dc.subjectVăn hoá
dc.titleQuá trình hình thành Liên bang Mỹ và những đặc điểm xã hội - văn hoá Mỹ : Luận án TS. Lịch sử cận - hiện đại: 5.03.04
dc.typeThesis
Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • V_L2_00442_noi_dung.pdf
  • Size : 1,74 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLương, Ninh, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNguyễn, Thái Yên Hương
  dc.date.accessioned2017-05-17T04:55:23Z-
  dc.date.available2017-05-17T04:55:23Z-
  dc.date.issued2003
  dc.identifier.degreecodeV_L2_00442
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34875-
  dc.description.abstractLuận án TS. Lịch sử cận - hiện đại -- Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
  dc.description.abstractPhân tích tình hình Bắc Mỹ trước khi có các chuyến đi phát kiến của người Châu Âu. Động cơ thúc đẩy người châu Âu thực hiện quá trình thuộc địa hoá Bắc Mỹ. Phân tích các mâu thuẫn và cơ sở tư tưởng dẫn đến cuộc cách mạng dân chủ tư sản Mỹ, quá trình hình t (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.description.abstract218 tr.
  dc.publisherĐHKHXHNV
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại (Full)
  dc.subjectLịch sử
  dc.subjectMỹ
  dc.subjectVăn hoá
  dc.titleQuá trình hình thành Liên bang Mỹ và những đặc điểm xã hội - văn hoá Mỹ : Luận án TS. Lịch sử cận - hiện đại: 5.03.04
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • V_L2_00442_noi_dung.pdf
  • Size : 1,74 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :