Nghiên cứu phản ứng chuyển hóa etylbenzen trên xúc tác zeolit y và các xúc tác khác : Luận án TS. Hóa học: 62 44 27 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36864Nghiên cứu phản ứng chuyển hóa etylbenzen trên xúc tác zeolit y và các xúc tác khác : Luận án TS. Hóa học: 62 44 27 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36864