Nghiên cứu cơ chế phản ứng giữa một số kháng sinh β-Lactam và Enzym PBP2a bằng các phương pháp hóa tin : Luận án TS. Hóa học: 62 44 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36881Nghiên cứu cơ chế phản ứng giữa một số kháng sinh β-Lactam và Enzym PBP2a bằng các phương pháp hóa tin : Luận án TS. Hóa học: 62 44 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36881