Một số hiệu ứng cao tần trong bán dẫn siêu mạng : Luận án TS. Vật lý: 62 44 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36926Một số hiệu ứng cao tần trong bán dẫn siêu mạng : Luận án TS. Vật lý: 62 44 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36926